1- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Halk Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın ortak  özelliklerinden biridir?

 

A) Tek dereceli seçim sistemini benimsemeleri

B) Ekonomide liberalizmi savunmaları

C) Devletçilik ilkesini benimsemeleri

D) Kanun-u Esasi’yi tamamen benimsemeleri

E) Cumhuriyetçilik ve Laiklik ilkelerine bağlı olmaları

 

2- Halkın yönetime katılması, devletin halka dayalı hükümet kurması ve halkın devlet gelirinden

eşit şekilde pay alabilmesi aşağıda verilen Atatürk İlkeleri’nden hangilerinin sonucudur?

 

A) Devletçilik – Milliyetçilik       B) Milliyetçilik – Laiklik    C) Cumhuriyetçilik - Halkçılık

D) Laiklik – İnkılâpçılık                E) İnkılâpçılık - Laiklik

 

3. Türkiye, Musul’un Misak-ı Milli sınırları içinde olduğuna aşağıdakilerden hangisini gerekçe olarak göstermiştir?

 

A) Türklerden başka uluslarında yaşamasını

B) Syces-Picot Antlaşması’na göre Fransızlara verilmiş olmasını

C) Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı tarihte Osmanlı Sınırları içinde olmasını

D) Petrol bakımından zengin olmasını

E) İngiltere’nin mandası olmasını

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Sadabad Paktının kurulmasına neden olan gelişmelerden biridir?

 

A) İtalya’nın Asya ve Afrika’ya doğru yayılma siyaseti izlemesi

B) Boğazlardan geçmek isteyen yabancı savaş gemilerinin Türkiye’den izin almak durumunda olması

C) 1929 yılında Amerika’nın ekonomik kriz yaşaması

D) Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması

E) İngiltere’nin Kıbrıs’ı işgal etmesi

 

5. Türkiye’nin boğazların güvenliğini sağlamak gereksinimiyle Milletler Cemiyetine başvurmasına, aşağıdaki devletlerden hangisinin Birinci Dünya Savaşından sonra dünya barışını tehdit eden eylemleri neden olmuştur?

A) Fransa B) Almanya C)Sovyet Rusya D) İngiltere E) İspanya

 

6. Atatürk Döneminde azanlıklarla ilgili konularda aşağıdaki ülkelerden hangisiyle sorunlar yaşanmıştır?

A) Bulgaristan B) Yunanistan C) Arnavutluk D) Yugoslavya E) Makedonya

 

7. Musul’un Irak’a bırakılmasına karşılık, Musul petrollerinden elde edilen yıllık gelirin yüzde 10’unun 25 yıl süreyle Türkiye’ye verilmesi kararı, aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

 

A) Lozan Antlaşması (1923)    B) Ankara Antlaşması (1926)    C) Mudanya Ateşkes Antlaşması ( 1922)

D) Mondros Ateşkes Antlaşması (1918)   E) Misak-ı Milli (1920)

 

8. Türkiye Atatürk döneminde, aşağıdaki uluslar arası kuruluşlardan hangisinin üyesi olmuştur?

A) Avrupa Konseyi    B) Birleşmiş Milletler   C) Milletler Cemiyeti D) Avrupa Topluluğu E) Kuzey Atlantik Paktı

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Sadabad Paktına üye devletlerden biridir?

A) Suriye B) Mısır C) Pakistan D) Afganistan E) Hindistan

 

10. Türkiye, 1926 Ankara antlaşmasını aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır?

A) İngiltere B) Fransa C) Sovyet Rusya D) İtalya E) Yunanistan

 

 11. Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması imzalandıktan sonra Türkiye ile Fransa arasında gerginliğe sebep olan konulardan biri değildir?

 

A) Osmanlı Borçları          B) Yabancı Okullar   C) Adana-Mersin Demiryolları

D) Bozkurt-Lotus Davası E) On iki Ada’nın silahlandırılması

 

12. Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan Nüfus Mübadelesi Sorunu’nun çözümlenmesi, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur?

 

A) Lozan Antlaşması’nın      B) Sadabat Paktı’nın1926         C) Ankara Antlaşması’nın

D) Balkan Antantı’nın          E) Montrö Sözleşmesi’nin

     

13. Aşağıdakilerden hangisi, Türk dış politikasının gündeminde, Lozan’dan kalan bir sorun olarak yer almamıştır?

A) Yabancı okullar     B) Irak sınırı    C) Nüfus Mübadelesi   D) Boğazlar   E) Kıbrıs

 

14. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi’nde siyâsî ilişki kurulan devletlerden biri değildir?

A)Irak    B)İran     C)Pakistan    D)Afganistan     E)Suriye

 

15. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz?

 

A) Boğazlar sorununun barışçıl bir tutumla çözülmesi

B) Avrupa’daki gruplaşmanın belirgin bir hâl alması

C) Türkiye’nin Batılı devletlerle sorunlarına barışçıl çözüm araması

D) Türkiye’nin uluslararası politikada öneminin artması

E) Türkiye’nin komşularıyla dostluk antlaşmaları imzalaması

 

16. Aşağıdakilerden hangisi, Balkan Antantı(Paktı)’na katılan devletlerden biri değildir?

A)Türkiye B)Bulgaristan C)Romanya D)Yunanistan E)Yugoslavya

 

17. Aşağıdakilerden hangisi, Sadabat Paktı’na katılan devletlerden biri değildir?

A)Türkiye B)İran C)Irak D)Suriye E)Afganistan

 

18. Yeni Türk devletinin Atatürk döneminde izlediği dış politikanın amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 

A) Ulusal bağımsızlığı korumak

B) Uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesinin uygulanmasını sağlamak

C) Uluslararası sorunları barış yoluyla çözümlemek

D) İçişlerine karışılmasına engel olmak

E) Azınlık haklarının uluslararası konferanslarda belirlenmesini sağlamak

 

19. Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikalar izlemesi sonucu Fransa, Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırmak zorunda kaldı.Bu karar, aşağıdakilerden hangisinin çözümünde etkili olmuştur?

 

A) Savaş tazminatı     B) Musul sorunu  C) Dış borçlar D) Nüfus değişimi E) Hatay sorunu

 

20. Lozan Antlaşması’nda "İstanbul'da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya'da yaşayan Türkler dışında kalan Türk ve Rum nüfusun, Türkiye ile Yunanistan arasında değiştirilmesi" kararı alınmıştı. Bu uygulama yaşanan sorunlar nedeniyle ancak 1930’da gerçekleştirilebildi.Nüfus mübadelesinin gecikme nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

 

A) Yunanistan'daki Türklerin Anadolu'ya gitmek istememesi

B) Anadolu'daki Rumların Yunanistan'a gitmek istememesi

C) Milletler Cemiyeti'nin mübadeleyi ilkelerine aykırı bulması

D) Türkiye ve Yunanistan'ın değişimin masraflarını karşılayacak ekonomik gücünün olmaması

E) Yunanistan'ın, İstanbul'da kalacak Rumların belirlenmesinde sorun çıkarması

 

 

 21. I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin koşullarına karşı çıkılması, II. Dünya Savaşı’nın başlamasında etkili olmuştur?

A) Nöyyi B) Sen-Jermen C) Versay D) Sevr E) Triyanon

 

22. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın siyasi sonuçları arasında gösterilemez?

A) faşizm ve Nazizm gibi akımların yayılmasının önlenmesi

B) emperyalizm karıştı hareketlerin güçlenmesi

C) Avrupa ve Asya’da sınırların değişmesi

D) uluslararası para fonu (IMF) nun kurulması

E) Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması

 

23. Aşağıdakilerden hangisinin II. Dünya Savaşı’nın yol açtığı gelişmelerden biri olduğu söylenemez?

 

A) NATO’nun kurulması

B) Bolşeviklerin Rusya’da iktidara gelmesi

C) Almanya’nın doğu-batı şeklinde ikiye ayrılması

D) İngilizlerin Mısırın bağımsızlığını tanıması

E) Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasının kararlaştırılması

 

24. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan siyasi gelişmelerden biri değildir?

A) Soğuk savaş döneminin başlaması

B) Doğu Avrupa’da komünist yayımcılığının güçlenmesi

C) İtalya’da faşist yönetimin iktidara gelmesi

D) Marshall Planı’nın uygulamaya konulması

E) Eisenhower Doktrininin yayınlanması

 

25. II. Dünya Savaşı sonrası ABD’nin Marshall yardımı planı aşağıdakilerden hangisine karşı bir önlem niteliği taşımaktadır?

 

A) Sovyetler Birliğinin güçlenmesine

B) Japonya’nın güçlenmesine

C) NBC silahlarının kullanılmasına

D) İngilizlerin Mısıra yerleşmesine

E) Almanya’nın birleştirilmesine

 

26. Türkiye II. Dünya Savaşı’na katılmasına rağmen büyük sorun ve sıkıntılarla dolu bir dönem geçirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumla ilgili bir gelişme değildir?

 

A) Çalışabilir nüfusun silahaltında tutulması

B) Askeri yatırımların diğer yatırımları önlemesi

C) Sanayileşme Çabalarının duraklama dönemine girilmesi

D) Savaş stokları nedeniyle mal darlığı yaşanması

E) Bazı bilim adamlarının Türkiye’ye sığınması

 

27. I. Adana Görüşmesi II. Kahire Konferansı  III. Yalta Konferansı

Yukarıdakilerden hangilerinde Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na katılma ve askeri yardım konuları ele alınmıştır?

 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

 

28. II. Dünya Savaşı sırasında 2 Aralık 1943’de toplanan Kahire Konferansının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Kuzey Afrika’yı savaş alanı dışına bırakmak

B) Türkiye’nin savaşa katılmasını sağlamak

C) Alman Kökenli bilim adamlarını Türkiye’den uzaklaştırmak

D) İsrail Devleti’nin kurulacağı toprakları belirlemek

E) Türkiye’ye yapılacak yardımların miktarını belirtmek

 

29. Türkiye II. Dünya Savaşı’nın Son günlerinde aşağıdakilerden hangileri ile diplomatik ilişkilerini askıya almıştır?

 

A) Almanya-Japonya B) Almanya-İsrail C) Rusya-AlmanyaD) Rusya-İtalya E) İtalya-Rusya

 

30. Aşağıdakilerden hangisi ABD ile Sovyetlerin aralarındaki rekabetten kaynaklanan ve uzakdoğuda ortaya çıkan bir sorundur.

 

a.Hindistan-Pakistan anlaşmazlığının ortaya çıkması

b.Kore’nin kuzey ve güney olarak ikiye ayrılması

c. Çin devletinin kurulması

d. Hindistan’ın bağımsız olması

e. Japonya’nın savaşa girmesi

 

31. Aşağıdakilerden hangisi Türk-Dış Politikasının esasını oluşturur?

 

A) Yayılmacılık

B) Turancılık

C) Yurtta Sulh Cihanda Sulh

D) Laik Rejimi yayma

E) Orta Asya ile Kültürel bağları güçlendirme

 

32. Aşağıdakilerden hangisi, 1941 yılında ABD ile İngiltere tarafından yayınlanan Atlantik Bildirisi′nde yer alan ilkelerden biri değildir?

A) Ulusların, kendi geleceklerini kendilerinin saptaması

B) Uluslararası iş birliğinin gerçekleştirilip geliştirilmesi

C) Bedeli savaş sonunda ödenmek üzere her ülkeye yardım yapılması

D) Açık denizlerde ticaret serbestliğinin tanınması

E) Temel ham maddelerden eşit biçimde yararlanılması

 

33. Uzak Doğu′nun II. Dünya Savaşı′nın cephelerinden biri hâline gelmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 

A) SSCB önderliğinde Doğu Bloku′nun kurulması

B) Çin Halk Cumhuriyeti ve SSCB′nin yakınlaşması

C) Japonya′nın yayılmacı politika uygulaması

D) Bölge üzerinde ABD ile SSCB arasında çıkar çatışmaları yaşanması

E) Hindistan ve Pakistan′da bağımsızlık mücadelelerinin olması

 

34. Türkiye′de,

 I. varlık,      II. toprak mahsulleri,     III. Emlak     vergilerinden hangileri, II. Dünya Savaşı′nın etkisiyle çıkarılmıştır?

 

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III   D) I ve I   E) II ve III

 

35. Doğu Bloku içinde yer alan devletlerde komünist rejimler SSCB′nin baskısıyla oluşmasına rağmen yalnız iki ülkede II. Dünya Savaşı sırasında komünist partilerin Alman işgaline karşı başarılı direnişi, bu rejimin kurulmasında etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu iki ülkeden biridir?

 

A) Yugoslavya   B) Çekoslovakya  C) Polonya   D) Macaristan    E) Bulgaristan

 

36. Aşağıdakilerden hangisi, Haziran 1945′te Dörtlü Takrir olarak bilinen önergeyi imzalayan ve sonraki süreçte Demokrat Parti′yi kuran devlet adamlarından biri değildir?

 

A) Celâl Bayar   B) Hasan Polatkan  C) Fuat Köprülü   D) Refik Koraltan    E) Adnan Menderes

 

37. Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 9 Aralık 1948 tarihinde "Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme"nin kabul edilmesinin nedenlerinden biridir?

 

A) Afrika′da şiddetli etnik ayrımcılığın ve düşmanlığın hüküm sürmesi

B) ABD′nin Vietnam Savaşı′nda izlediği politikaya Batılı müttefiklerin destek vermemesi

C) II. Dünya Savaşı sırasında hukuki olmayan ve insanlık dışı uygulamaların yaşanması

D) Yugoslavya′nın dağılma sürecinde Sırp milliyetçilerinin Boşnaklara soykırım uygulaması

E) Filistinlilerin ülkelerinden çıkarılmalarının da etkisiyle Mısır-İsrail Savaşı′nın yaşanması

 

38. Türkiye, Soğuk Savaş Dönemi′nde SSCB′nin baskılarına karşı ABD ve Batılı devletlerle iş birliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye çalışmıştır.

 

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye′nin bu amaçla katıldığı örgütlerden biri değildir?

A) Avrupa Konseyi   B) NATO   C) Balkan Paktı  D) Bağdat Paktı  E) Avrupa Ekonomik Topluluğu

 

39. Aşağıdakilerden hangisi, 1962 yılında SSCB′nin Küba′ya füze yerleştirmesiyle başlayan ve SSCB ile ABD arasındaki ilişkileri daha da gerginleştiren Küba Buhranının Türkiye′yi ilgilendiren sonuçlarından biridir?

 

A) Türkiye′deki ABD′ye ait Jüpiter füzelerinin sökülmesi

B) Türkiye′nin Kore′ye asker göndermesi

C) Türkiye′nin Birleşmiş Milletler Teşkilatına alınması

D) Türk topraklarının NATO güvencesi altına alınması

E) Türkiye′ye Truman Doktrini doğrultusunda Amerikan desteğinin artması

 

40. Amerika Birleşik Devletlerinin, Avrupa’nın “Yeni Dünya” ya karışmamasını, buna karşılık kendisinin de Avrupa sorunları ve diplomasisinden uzak durmasını, yani kıtasına kapanarak yalnızlık politikasını izlemeyi esas aldığı gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Monroe Doktrini  B) Meiji Restorasyonu   C) Wilson İlkeleri   D) Eisenhower Doktrini   E) Truman Doktrini

 

41. Kellog Paktı’nın oluşturulmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) SSCB’yi siyasi arenada yalnız bırakmak

B) Devletlerarası sorunları barış yoluyla çözmek

C) İngiltere’nin Ortadoğu’daki gücünü kırmak

D) Mihver Grubu’na katılımı artırmak

E) Komünist rejimi Batı Blok’una yaymak

 

42. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin II. Dünya Savaşı’nın oluşumuna katkı sağladığı söylenemez?

 

A) 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin yaşanması    B) Totaliter ve baskıcı rejimlerin yaygınlaşması

C) I. Dünya Savaşı sonrası antlaşmalarının kalıcı barışı sağlayamaması

D) Afrika ve Asya uluslarının bağımsızlık istekleri   E) Nazi Almanya’sının yayılmacı politikaları

 

43. II. Dünya Savaşı’na katılan aşağıdaki devletlerden hangisinin demokratik bir yönetim anlayışına

sahip olduğu söylenebilir?

A) SSCB B) Japonya C) Almanya D) İtalya E) ABD

 

44. SSCB’nin II. Dünya Savaşı’ndan galibiyetle çıkmasının ardından Doğu Avrupa’da önemli müttefikler kazanmıştır.

Bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır?

 

A) Tek kutuplu dünya düzeninin ortaya çıkmasına   B) Türkiye’nin Sovyet Rusya’ya yakınlaşmasına

C) Komünizm hareketinin gelişip güçlenmesine      D) Bolşeviklerin yönetimden uzaklaştırılmasına

E) Kafkaslarda kalıcı barışın sağlanmasına

 

45. Türkiye Cumhuriyeti 1930’lu yıllarda öncelikle aşağıdaki devletlerin hangisinin saldırgan

politikalarından çekinerek güvenlik sistemini çeşitlendirip güçlendirmiştir?

 

A) ABD B) İngiltere C) SSCB D) Fransa E) İtalya

 

1. Tarımın geliştirilmesi ve köylülerin durumun iyileştirilmesi için düşünülen, ancak günümüze kadar tam olarak uygulanamayan inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kurulması

B) Köylüye destek amaçlı devlet bankalarının açılması

C) Yüksek Ziraat Enstitüleri'nin açılması

D) Aşar vergisinin kaldırılması

E) Toprak reformunun yapılması

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanından önce kabul edilmiştir?

A) Ankara'nın başkent olması

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

D) 1924Anayasası

E) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

 

3. Saltanatın kaldırılması ile

Devlet başkanlığı

Devletin rejiminin ne olacağı

Gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal aşağıdaki inkılâplardan hangisi ile bu sorunların çözülmesini sağlamıştır?

A) Halifeliğin kaldırılması

B) Cumhuriyetin ilanı

C) Ankara'nın başkent olması

D) Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması

E) Medeni Kanunun kabulü

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Türk ekonomisini geliştirmek amacıyla yapılmış bir çalışma değildir?

A) Aşar vergisinin kaldırılması

B) Teşvik-i Sanayi Kanununun çıkarılması

C) Devlet Konservatuarının açılması

D) Devletçilik ilkesinin kabulü

E) İzmir İktisat Kongresi

 

5. Yabancılara verilen denizlerimizde gemi işletme hakkı, hangi kanunla kaldırılmış ve bu hak Türk denizcilerine verilmiştir?

A) Kabotaj Kanunu

B) Teşvik-i Sanayi Kanunu

C) Türk Medeni Kanunu

D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

E) Maarif Teşkilatı Kanunu

 

6. Cumhuriyetin ilanında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Meclis Hükümeti sisteminin bunalımlara neden olması

B) Ankara'nın başkent yapılmak istenmesi

C) TBMM başkanlığı sorunu

D) Devletin rejiminin belirlenmemiş olması

E) Milli egemenliği gerçekleştirme isteği

 

7. Aşağıdaki inkılâplardan hangisinin toplumda laik eğitim sisteminin yerleşmesi için yapıldığı söylenemez?

A) Aşar vergisinin kaldırılması

B) Latin harflerinin kabul edilmesi

C) Milli mekteplerin açılması

D) Medreselerin kapatılması

E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

 

8.

I. Saltanatın kaldırılması

II. Devletin rejimi konusu

III. Devlet başkanlığı meselesi

Yukarıdaki olaylar, aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?

A) Halifeliğin kaldırılması

B) Yeni bir anayasa yapılması

C) Lozan Antlaşmasının onaylanması

D) Cumhuriyetin ilanı

E) Medeni Kanun'un kabulü

9. I. Saltanatın kaldırılması

II. Halifeliğin kaldırılması

III. Cumhuriyetin ilanı

Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) l-ll-III

B) l-lll-ll

C) II-I-III

0) II -IIII-I

E) III-II-I

 

10. Aşağıdaki olaylardan hangisi halifeliğin kaldırılması ile ilgili bir gelişme değildir?

A) Altı yüz yıllık Osmanlı saltanatının sona ermesi

B) Ordunun siyasetten ayrılması

C) Din işleri kurulunun oluşturulması

D) 1924 Anayasasında devletin dininin açıkça belirtilmesi

E) Laikleşme sürecinin hızlandırması

 

11. Aşağıdakilerden hangisi aşamalarından değildir?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Med9ni Kanunun kabulü

D) Devletçilik ilkesinin kabulü

E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması

 

12. Cumhuriyet'in ilanının sonuçları aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanı seçilmesi

B) Meclis Hükümeti sisteminin sona ermesi

C) Devlet başkanlığı sorununun çözümlenmesi

D) Devletin rejiminin belirlenmesi

E) Çok partili sisteme geçilmesi

 

13. Türkiye'de aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?

A) Çok partili hayata geçilmesi

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Cumhuriyetin ilanı

D) Saltanatın kaldırılması

E) TBMM'nin açılması

 

14. Atatürk Türk toplumunun çağdaşlaşması, demokratikleşmesi için çalışıyordu. Özellikle TBMM'de sorunlara çözüm bulunması, hükümetin (bilgi yelpazesi.net) denetlenmesi, Mecliste farklı görüş ve düşüncelerin ortaya çıkmasını istiyordu.

Atatürk'ün bu amaçla yaptığı ancak başarılı olamadığı en önemli çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletçilik ilkesinin kabul edilmesi

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Çok partili hayat denemeleri

D) Türk Tarih Kurumunun kurulması

E) Türk Dil Kurumunun kurulması

 

15. Mustafa Kemal dinin ve din kurumlarının kullanılarak halkın sömürülmesine şiddetle karşıydı. Bu yüzden şeyh, derviş, mürit gibi tarikat mensuplarının faaliyetlerinin engellenmesi gerektiğine inanıyordu.

Aşağıdaki inkılâplardan hangisi bu amaçla yapılmıştır?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi

C) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

D) Halifeliğin kaldırılması

E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi

 

 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet döneminde iç ve dış ticaretimizi geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan biri değildir?

A) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması

B) Ağnam vergisinin artırılması

C) Kapitülasyonların kaldırılması

D) Birinci Beş Yıllık Plan'ın kabul edilmesi

E) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması

 

2. İlk TBMM döneminde, ülke yönetimindeki ikilik, aşağıdakilerden hangisiyle sona erdirilmiştir?

A) Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin kurulması

B) Cumhuriyet'in ilanı

C) Halifeliğin kaldırılması

D) Saltanatın kaldırılması

E) İlk anayasanın hazırlanması

 

4. Türk kadınına, boşanma davası açma ve hakim kararıyla boşanabilme hakkı aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

A) Türk Ceza Kanunu'nun kabul edilmesiyle

B) Mecellenin yürürlüğe girmesiyle

C) Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle

D) Halifeliğin kaldırılmasıyla

E) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyet yönetiminin özelliklerinden biri değildir?

A) Yargının bağımsız olması

B) Yönetimde, yurttaşlar arasında ayrım yapılmaması

C) Toplumda halk sınıflarının olmaması

D) Özgürlüklerin tam olarak sağlanmaya çalışılması

E) Halk tarafından seçilen temsilcilerin görev süresinin sınırsız olması

 

6. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasına ortam hazırlayan etkenlerden biri değildir?

A) Ulusal egemenliğinin benimsenmesi

B) Kanun-i Esasi'nin yürürlükte olması

C) TBMM'ye karşı Halife Ordusu'nun kurulması

D) Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ölüm cezası verilmesi

E) Londra Konferansı'na İstanbul Hükümeti'nin doğrudan çağrılması

 

7. İlk TBMM'de bakanların TBMM tarafından tek tek oylanarak seçilmesi hükümet kurulmasını zorlaştırdığı için bu yöntem değiştirilmiştir.

Bu değişiklik aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Saltanatın kaldırılmasına

b) Cumhuriyet'in ilan edilmesine

C) Halifeliğin kaldırılmasına

D) İki dereceli seçim sisteminden vazgeçilmesine

E) Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına

 

8.

I. Vagon-Li Olayı

II. Menemen Olayı

III. Bursa Olayı

Cumhuriyet döneminde meydana gelen yukarıdaki olayların hangilerinde, laik devlet düzenini yıkma amacı vardı?

A) Yalnız I

B)Yalnız

C) Yalnız III

D) I ve II

E) llvelll

 

9. Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili döneme geçiş denemesi aşağıdakilerin hangisiyle başlamıştır?

A) Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması

B) Terakki Perver Cumhuriyeti Fırkası'nın kurulması

C) Türkiye'nin Milletler Cemiyetine üye olması

D) Cumhuriyet'in ilan edilmesi

E) Demokrat Partinin kurulması

 

10. Beşinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nda, ithalat konusu olan temel tüketim mallarının üretimine ağırlık verilmesi, öncelikle aşağıdakilerden hangisinin amaçladığını gösterir?

A) Her alanda sanayileşme

B) Fabrikalar açma

C) Dış kredi sağlama

D) Dışa bağımlılığı azaltma

E) Yatırımlar yapma

 

11. Aşağıdakilerden hangisi, bireyleri birbirine bağlayarak bir millet haline getiren öğelerden biri değildir?

A) Ortak değerlere sahip olma

B) Aynı topraklarda yaşama

C) Amaç birliği

D) Bulunanla yetinme eğilimi

E) Ortak bir tarih

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden sonra çıkarılan bir kanundur?

A) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıyla ilgili kanun

B) Türk Medeni Kanunu

C) Takrir-i Sükun Kanunu

D) Hilafetin kaldırılmasıyla ilgili kanun

E) Soyadı Kanunu

 

13.

I. Kişi hakları

II. Kişilerin evlat edinme koşulları

III. Kişilerin aile kurması

IV. Kişilerin eğitimi

Yukarıdakilerden hangileri Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiştir?

A) I ve ll

B) I ve lll

C) I, II ve III

D) I; lll ve lV

E) II, III ve IV

 

14. Türkiye de devletçilik ilkesi hangi yıldan başlayarak uygulamaya konulmuştur?

A)1927

B) 1929

C)1933

D) 1939

E) 1940

 

15. Aşağıdakilerden hangisiyle, Atatürk İlkeleri Anayasa güvencesine alınmış ve devlet, temel nitelikleriyle"cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılâpçı" olarak tanımlanmıştır?

A) 1921 Anayasası'nda yapılan 1923 değişikliğiyle

B) 1924 Anayasası'nda yapılan 1937 değişikliğiyle

C) 1924 Anayasası'nda yapılan 1928 değişikliğiyle

D) 1924 Anayasası'nda yapılan 1934 değişikliğiyle

E) 1961 Anayasası'nda yapılan 1971 değişikliğiyle

 

16. Atatürk dönemindeki,

I. Anadolu tarihinin araştırılması

II. Arkeolojinin geliştirilmesi

III. Müzeciliğinin geliştirilmesi

Çalışmalarından hangileri, Osmanlı devletinde Türk tarihinin salt Osmanlı Saltanatı açısından öğretilmesine karşı çıkan inkılâpçı anlayışı yansıtır?

A) I

B) II

C) l-ll

D) ll-lll

E) l-ll-lll

 

17.

I. Şeyh Sait ayaklanması

II. Men^men olayı

III.Demirci Mehmet Efe ayaklanması

Yukarıdakilerden hangileri ulusal ve laik devlet anlayışına karşı bir tepki niteliğinde değildir?

A) I

B) II

C) III

D) l-ll

E) ll-lll

 

18. Atatürk'ün isteği ile kurulmuş olan Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Partide liberal ekonomi sisteminin b9nimsenm9m9si

B) Gerici çevreleri (bilgi yelpazesi.net) n partiye girmesi

C) Dünyada ekonomik bir bunalım yaşanması

D) Bursa'da ezanın Türkçe okunmasına karşı olayların çıkması

E) Laikliğin Anayasa güvencesi altına alınması

 

19. Cumhuriyet Döneminde erkeğin aile konumuyla ilgili ayrıcalıkları büyük ölçüde aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır?

A) Laiklik güvencesinin Anayasa güvencesine alınması

B) Türkiye'nin Milletler Cemiyetine üye olması

C) Medeni Kanunun kabul edilmesi

D) İtalyan Ceza Kanununun adapte edilerek yürürlüğe girmesi

E) Çok partili demokratik hayata geçilmesi

 

20. Aşağıdakilerden hangisi Millet Mektepleri'nin amaçlarından biridir?

A) Basılan kitap sayısını artırmak

B) Okuma yazmada kolaylık sağlamak

C) Eğitim ve öğretimi birleştirmek

D) Okuma yazma oranını artırmak

E) Yüksek okul sayısını artırmak

 

21. Türk denizlerinde gemi işletme hakkının yalnız Türkiye'ye ait olması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

A) Teşvik-i Sanayi Kanunu

B) Kabotaj Kanunu

C) Lozan Antlaşması

D) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı

E) Birinci İzmir İktisat Kongresi

 

22. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi, diğerlerini zorunlu hale getirmiştir?

A) Tekke ve türbelerin kapatılması

B) Medreselerin kapatılması

C) Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabul edilmesi

D) Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması

E) Yabancı okulların Türk müfettişleri denetiminde olması

 

23. Cumhuriyetin ilk yıllarında, aşağıdaki alanlardan hangisine ekonomik kalkınmada öncelik verilmemiştir?

A) Tarım

B) Ticaret

C) Sanayi

D) Ulaştırma

E) Turizm

 

24.I933 yılında kabul edilen 1. Beş Yıllık Sanayi Planı başarıyla sonuçlandırılmış ve Türk Sanayisi ilerleme yoluna girmiştir. Ancak 2. Beş Yıllık Kalkınma Planı istenilen şekilde uygulanamamıştır.

2. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın uygulanmamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Dünyada büyük bir ekonomik bunalımın yaşanmaya başlanması

B) Özel girişimlerin sayıca az olması

C) Teşvik-i Sanayi Kanununun çıkarılmasının gecikmesi

D) 2.Dünya savaşının çıkması

E) Devletçilik ilkesinin uygulanmaya başlaması

 

25.

I. Aşar vergisinin kaldırılması

II. Doğu Anadolu'da muhtaç çiftçilere toprak dağıtımına dair kanunun kabul edilmesi

III. Ziraat Bankası'nın kurulması

Köylüyü rahatlatmak ve üretimi artırmak amacında olan yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk Döneminde gerçekleştirilmiştir?

A) Yalnız l

B) Yalnız II

C) Yalnız ll

D) l-ll

E) ll-ll

 

26.

I. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi

II. Miladi takvimin kabul edilmesi

III. Medreselerin kapatılması

Yukarıdaki inkılâpların hangileri inkılâbın ilgili olduğu alanda birlik sağlamak amacıyla yapılmıştır?

A) I

B) II

C) III

D) l-lll

E) l-ll-lll

 

27.

I. Saltanatın kaldırılması

II. Halifeliğin kaldırılması

III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi sırası olarak İnkılapların gerçekleştirilmesi

Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) l-ll-lll

B) l-lll-ll

C) ll-lll-l

D) lll-ll-l

E) ll-l-lll

 

 

 

 

1. Lozan Barış Antlaşması'nda alınan karara göre, yabancı okullar Türk yasa, tüzük ve yönetmelikleriyle yürütülecekti. Türk dili, tarihi ve coğrafya dersleri Türk öğretmenleri tarafından Türkçe olarak okutulacaktı.

Buna göre, yabancı okullar sorununun çözümünde, aşağıdaki ilkelerden en çok hangisinin gözetildiği savunulabilir?

A) Milliyetçilik           B) Devletçilik C) Halkçılık

D) Laiklik       E) İnkılapçılık

2. Laiklik olmadan çağdaşlaşmak mümkün değildir. Laiklik, Türk toplumuna akılcılığı, deney ve gözleme dayanan bilimsel düşünceyi kazandırmış ve çağdaşlaşmanın yollarını açmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin bu amaç doğrultusunda gerçekleştirildiği savunulamaz?

A) Medreselerin kapatılması

B) Medeni Kanunun'un kabulü

C) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması

E) Şeriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması

3. Atatürk bir sözünde: "Biz Batı medeniyetini taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz." demiştir.

Atatürk'ün bu sözü,

I. milliyetçilik,

II. inkılapçılık,

III. devletçilik

ilkelerinden hangilerinin önemini belirtmektedir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) I ve II

D) I ve III       E) II ve III

4. Aşağıdaki inkılâplardan hangisinin, cumhuriyetçilik ve lâiklik ilkeleri doğrultusunda yapılan diğer yeniliklere daha uygun ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Medeni Kanun'un kabul edilmesi

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

D) Ordunun siyasetten ayrılması

E) Öğretim Birliği Kanunu'nun çıkarılması

5. Atatürk'ün,

I. akılcılık ve bilimsellik,

II. ulusal egemenlik,

III. milli birlik ve beraberlik

gibi bütünleyici ilkelerinin, temel ilkelerle eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

I                                  II                                III

A)        Laiklik                        Devletçilik                  Milliyetçilik

B)        Cumhuriyetçilik          Milliyetçilik                Halkçılık

C)        Laiklik                        Cumhuriyetçilik          Milliyetçilik

D)        Milliyetçilik                Laiklik                        Devletçilik

E)        İnkılâpçılık                 Cumhuriyetçilik          Laiklik

6. Atatürk'ün "Devletçilik" ilkesi, Türkiye'yi geri kalmışlıktan kurtararak ülkenin siyasi ve kültürel bağımsızlığını sağlamak için gerekli bir ekonomik ve sosyal sistemi öngörür.

Buna göre devletçilik ilkesi ile ilgili;

I. Şahısların yapamayacağı işleri devletin yapmasını öngörür.

II. Tüm fabrika ya da yatırımların devletin elinde olmasını amaçlar.

III. Halkçılık, milliyetçilik ve bağımsızlık ilkelerinin doğal sonucudur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III

D) I ve III       E) II ve III

7. Türk İnkılâbı, milletimizin her alanda çağdaşlaşmasını ve ilerlemesini hedefleyen, toplumun mutluluğunu ve huzurunu amaç edinen, aklı ve bilimselliği temel alan bir özelliğe sahiptir.

Buna göre Türk İnkılâbının,

I. İnkılapçılık,

II. halkçılık,

III. laiklik

ilkelerinden hangilerini temel aldığı savunulabilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III

D) I ve II        E) I, II ve III

8. I. Aşar vergisinin kaldırılması

II. Yurttaşların dini görüşlerini yansıtan kıyafetleri kullanmamaları

III. Tekke ve zaviyelerin kapatılması

uygulamalarından hangileri, laiklik ilkesinin bir gereğidir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III

D) I ve II        E) II ve III

9. Osmanlı Devleti'nin teokratik ve monarşik yapısı göz önüne alındığında, Yeni Türk Devleti'nde aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulanması daha büyük önem taşımıştır?

A) Milliyetçilik - Devletçilik

B) Laiklik - Cumhuriyetçilik

C) Milliyetçilik - Halkçılık

D) Laiklik - İnkılâpçılık

E) Cumhuriyetçilik - Devletçilik

10. Mustafa Kemal Atatürk'ün; "Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok oluş vardır, her gelişmenin ve kurtuluşun anası hürriyettir." sözüyle doğrudan,

I. milliyetçilik,

II. bağımsızlık,

III. devletçilik

ilkelerinden hangilerinin önemini vurguladığı savunulabilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III

D) I ve II        E) II ve III

11. İzmir İktisat Kongresi'nde, Mustafa Kemal: "Askeri başarılar, iktisadi başarılar ile taçlandırılmazsa kalıcı olamaz." demiştir.

Atatürk'ün bu sözü,

I. ulusal kalkınma,

II. ulusal egemenlik,

III. ulusal bağımsızlık

ilkelerinden hangileri ile doğrudan ilişkilendirilebilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III

D) I ve III       E) II ve III

12. Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal ve kültürel hedefi; eğitimli, çağdaş, bilgili, sağlıklı ve aynı kültür mirası içinde kaynaşmış bir toplum oluşturmaktır.

Yeni Türk Devleti'nin bu amacının gerçekleşmesi,

I. demokratik devlet,

II. halkçı devlet,

III. sosyal devlet

anlayışlarından hangilerinin varlığına ve sürekliliğine bağlıdır?

A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III

D) I ve III       E) I, II ve III

13. Aşağıdakilerden hangisinin, doğrudan cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirildiği savunulamaz?

A) Limanların millileştirilmesi

B) TBMM'nin kurulması

C) Saltanatın kaldırılması

D) Çok partili yaşama geçiş denemesi

E) Kadınlara siyasal yaşama katılma hakkının verilmesi

14. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çıkan ayaklanmalar, aşağıdaki ilkelerden daha çok hangilerine tepki niteliğindedir?

A) Ulusçuluk - Devletçilik

B) Halkçılık - Bağımsızlık

C) Devletçilik - Halkçılık

D) Cumhuriyetçilik - Laiklik

E) Laiklik - Devletçilik

15. 1 Kasım 1928'de yeni Türk alfabesinin kabulü üzerine, okul çağını geçen kişilere okuma - yazma öğretmek için, Ulus Okulları da açılmıştır.

Bu girişimle, öncelikle aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin gözetildiği savunulabilir?

A) Laiklik                   B) Halkçılık                C) Devletçilik

D) İnkılâpçılık            E) Cumhuriyetçilik

 

ATATÜRK İLKELERİ - II

1. Atatürk kıyafetteki değişimi şu sözlerle ifade etmiştir: "Fikrimiz, zihniyetimiz, tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır."...

Buna göre kıyafetteki değişimin,

I. halkçılık,

II. laiklik,

III. çağdaşlık

ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III

D) I ve II        E) I, II ve III

2. Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunu; eğitimin, akıl ve bilime dayalı olarak gerçekleştirilmesini ve hurafelerden uzak bir anlayışla çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşılmasını amaçlayan en önemli atılımlardan biridir.

Buna göre Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulünde, öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangilerinin gözetildiği savunulabilir?

A) Devletçilik - Halkçılık

B) Devletçilik - Laiklik

C) Laiklik - Milliyetçilik

D) Milliyetçilik-Devletçilik

E) Cumhuriyetçilik - İnkılapçılık

3. Aşağıdakilerden hangisi, doğrudan ulusçuluk ilkesinin gözetildiğinin göstergelerinden biri sayılamaz?

A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması

B) Türk Parasını Koruma Kanunu'nun kabulü

C) İstiklâl Marşı'nın kabulü

D) Medeni Kanun'un kabulü

E) Türk Dil Kurumu'nun kurulması

4. Atatürk: "Uygarlık yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, bilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur." demiştir.

Atatürk bu sözüyle, öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

A) Devletçilik B) İnkılâpçılık C) Halkçılık

D) Ulusçuluk  E) Cumhuriyetçilik

5. Cumhuriyet dönemindeki,

I. Tevhid-i Tedrisat Yasası'nın çıkarılması,

II. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi,

III. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması gelişmelerinden hangilerinin, laiklik ilkesinin bir gereği olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III

D) I ve II        E) II ve III

6. Atatürk'ün kurmak istediği "ulusal eğitim", bilimin öncülüğünü temel alan, akılcı, herkese fırsat eşitliği sunan, gerçekçi ve çağdaş bir eğitim anlayışıdır.

Buna göre, Atatürk'ün kurmak istediği ulusal eğitim anlayışının,

I. laiklik,

II. İnkılâpçılık,

III. halkçılık

ilkelerinden hangileriyle temellendirildiği savunulabilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III

D) I ve II        E) I, II ve III

7. Cumhuriyet'in ilk yıllarında halkta yeterli sermayenin olmamasının,

I. halkçılık,

II. devletçilik,

III. inkılâpçılık

ilkelerinden hangilerini zorunlu kıldığı savunulabilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III

D) I ve II        E) II ve III

8. Cumhuriyet dönemindeki,

I. eğitim ve öğretim birliğinin sağlanması,

II. Harf İnkılâbı ile okur - yazar oranının artırılması,

III. kapitülasyonların kaldırılması ile milli ekonomiye geçilmesi

uygulamalarının, Atatürk ilkeleriyle eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

I II III

A) Laiklik İnkâpçılık Milliyetçilik

B) İnkılapçılık Laiklik Milliyetçilik

C) Laiklik Cumhuriyetçilik İnkılâpçılık

D) Milliyetçilik Laiklik Devletçilik

E) İnkılâpçılık Halkçılık Laiklik

9. Gümrük vergilerinin yükseltilerek yerli malların kullanımının yaygınlaştırılmaya çalışılmasının, daha çok aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir gereği olduğu savunulabilir?

A) Devletçilik B) Halkçılık    C) Milliyetçilik

D) Laiklik       E) Cumhuriyetçilik

10. Milli Mücadele döneminde alınan, "Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır." kararının Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden hangisini temellendirdiği savunulamaz?

A) Cumhuriyetçilik    B) Laiklik

C) Devletçilik D) Halkçılık

E) Milliyetçilik

11. Atatürk: "Millet sevgisi kadar büyük bir sevgi yoktur. Şahsımız için değil; mensup olduğumuz millet için el birliği ile çalışalım. Çalışmaların en büyüğü budur." demiştir.

Atatürk'ün bu görüşünün,

I. ulusal değerlere sahip çıkma,

II. milli birlik ve beraberliği sağlama,

III. ulusal bağımsızlığı koruma

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız III   C) I ve II

D) II ve III     E) I, II ve III

12. Atatürk: "Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz, İstikbâlin aydınlığına onlar ile kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine konduğu zaman Türk milleti yükselecektir." demiştir.

Atatürk'ün bu sözünde, aşağıdaki ilkelerden hangisine değinilmemiştir?

A) İnkılapçılık            B) Halkçılık    C) Laiklik

D) Devletçilik E) Milliyetçilik

13. Mustafa Kemal'in çocukluk ve gençlik yılları, Balkanlar'ın önemli merkezlerinden olan Selanik'te geçmiştir. Selanik, Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla birlikte Osmanlı aydınlarının etkinlik gösterdiği bir kent durumuna gelmiştir.

Bu durumun, Mustafa Kemal'i daha çok hangi açıdan etkilediği savunulabilir?

A) Azınlıklara hoşgörü ile yaklaşma

B) Hürriyetçi ve milliyetçi fikirler edinme

C) Muhafazakar ve laik olma

D) Saltanat ve hilafet makamlarını koruma

E) Federal yönetimi benimseme

14. Mustafa Kemal Atatürk;

I. Bütün önemli kararların meclis tarafından alınmasına önem vermiştir.

II. Kanunlar önünde herkesin ayrıcalıksız olmasını öngörmüştür.

III. Farklı inançtan insanların, ortak ulusal amaçlar gütmesini istemiştir.

Bu tutumların Atatürk ilkeleri ile ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I II III

A) Cumhuriyetçilik Halkçılık Laiklik

B) Laiklik Milliyetçilik İnkılapçılık

C) Devletçilik İnkılapçılık Laiklik

D) Halkçılık Devletçilik Milliyetçilik

E) Laiklik Halkçılık Devletçilik

15. Devletçilik, özel sektörün yeterli olmadığı alanlarda yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesini öngörmüştür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bu politika doğrultusunda gerçekleştirildiği savunulamaz?

A) Ziraat Bankası'nın yeniden yapılandırılması

B) Emlak Eytam Bankası'nın kurulması

C) Millet hastanelerinin açılması

D) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hazırlanması

E) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun yürürlüğe konması

 

16-I.Nüfus mübadelesi

 II.Milletler Cemiyeti’ne giriş

 III.Hatay’ın anavatana katılması

 IV.Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Olaylarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru  olarak verilmiştir?

 

A)I-II-III-IV

B)IV-II-I-III

C)I-III-II-IV

D)II-III-I-IV

E)I-II-IV-III

 

 17) Bir devletin yönetimindeki çeşitli toplumsal gruplara kanun önünde kesin eşitlik tanıması, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığını gösterir?

 A)Devletçilik

 B)Halkçılık

 C)Milliyetçilik

 D)İnkılapçılık

 E)Laiklik

 

 

18)Aşağıdakilerden hangisi, bütünleyici ilkelerden birisi değildir?

 

 A)Milli eğemenlik

 B)Milli Bağımsızlık

 C)Cumhuriyetçilik

 D)Milli Birlik, Beraberlik ve Ülke Bütünlüğü

 E)Bilimsellik ve Akılcılık

 

19)Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi Türk Dış Politika prensiplerinden birisidir?

 

 A)Yutta Barış, Dünyada Barış

 B)Çağdaşlaşma ve Batılılaşma

 C)Bilimsellik ve Akılcılık

 D)İnsan ve İnsanlık sevgisi

 E)Milli Egemenlik

 

20) “Türk Milleti’nin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa huzur ve refaha sahip olması, devletin ve milletin egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin öncülüğünde Türk Kültürü’nün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkartılması amacı ile temelleri yine Atatürk tarafından  belirtilen, devlet hayatına, fikir hayatına ve ekonomik hayata, toplumun diğer kurumlarına ilişkin gerçekçi düşüncelere ve ilkelere denir.”

Yukarıdaki açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisinin karşılığıdır?

A)Demokrasi B)Milliyetçilik C)Halkçılık

D)Laiklik E)Atatürkçülük

 

 

1. Milli Mücadele döneminde yeni Türk devleti kurulurken cumhuriyetin resmen ilanı daha sonraya bırakılmıştır.

Bu durumun nedeni olarak, aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?

A) Milli mücadeleyi başarıya ulaştırarak bağımsızlığı sağlamak         B) Siyasi partilerin kurulmasını beklemek

C) Halkın cumhuriyet yönetimine uyum sağlamasını beklemek
D) Milletvekillerinin cumhuriyet rejimine uyum sağlamasına zaman vermek           E) Güçler birliği esasını benimsemek

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet halk Fırkası’nın özelliklerinden değildir?

A)Liberal ekonomiyi savunmuştur           D)  Atatürk tarafından kurulmuştur

B)Rejimi korumuştur                                  E)  İnkılâpları gerçekleştirmiştir

C)Cumhuriyetin ilk siyâsî partisidir

 

3. Medeni kanun ile yapılan yenilikler toplum hayatında önemli değişiklikler ortaya çıkarmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, Türk Medeni Kanunu'nun getirdiği yeniliklerden biri değildir?

A) Kadın erkek eşitliğinin kabul edilmesi                          B) Kadınların her mesleğe girebilmesi

C) Ailede tek evliliğin kabul edilmesi                                 D) Boşanma hakkının kadınlara da verilmesi

E) Öğretim birliğinin sağlanması

 

4. 1931 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu; çalışmalarında, Türk tarihini sadece Osmanlı ve Selçuklu dönemleriyle sınırlamamış, çok daha eski dönemlere giderek dünya tarihi çerçevesinde incelemeye özen göstermiştir.

Türk Tarih Kurumu'nun çalışmalarının,

I. Türklerin dünyanın en eski uluslarından biri olduğunu ortaya koymak

II. Türklerin tarihin akışında belirleyici olduğunu kanıtlamak

III. Asya uygarlığının oluşumunda Türklerin etkili olduğunu göstermek

IV. Anadolu'nun en eski halklarının Türk olduğunu kanıtlamak

gibi amaçlardan hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulamaz?

A) I ve II           B) Yalnız III            C) II ve IV         D) Yalnız IV     E) I, II ve III

 

5. Tevhid-i Tedrisat Kanunu aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Tüm öğretim kurumlarının devletin kesin denetimine girmesidir.   B) Yabancı okulların kapatılması ile ilgili kanundur.

C) Medreselerin düzenlenmesi için çıkarılan kanundur.                       D) Üniversitelerin açılması için çıkarılan kanundur.

E) Batı türü okulların açılmasına yönelik kanundur.

 

6. "Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bırakıp duran, anlaşılamayan ve anlamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmalıyız. Milletimiz, yazısıyla, hafızasıyla bütün medeniyet aleminin yanında olduğunu gösterecektir."

Atatürk bu sözleri, aşağıdaki inkılaplardan hangisinin önemini ortaya koymaktadır?

A) Kılık kıyafet yasasının              B) Çok partili siyasal yaşamın

C) Yeni Türk harflerinin              D) Medeni hukuk sisteminin              E) Türk Tarih Kurumu'nun çalışmalarının

 

7. Atatürk'ün dil ile ilgili çalışmalarının ilk amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıkları kaldırmak     B) Türkçe'yi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak

C) Türkçe'yi bilim ve kültür dili haline getirmek                             D) Türk dilinin gelişmesini sağlamak

.E) Türkçe'yi yaratıcı işlek bir dil haline getirmek

 

8. Türkiye'de cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen inkılapların temel amacı, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmaktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik inkılaplardan biri olarak gösterilemez?

A) Mecelle yerine, Medeni Kanunun kabul edilmesi       B) Türkçe’deki yabancı kelimelere Türkçe karşılık bulunması

C) Şapka Kanunu'nun kabul edilmesi                               D) Arap alfabesi yerine Latin alfabesinin kullanılmaya başlanması

E) Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi

 

9.

- Kişilerin devlet ile olan işlerinde karışıklık yaşanmasını engellemek

- Toplumda ayrıcalık belirtilerini ortadan kaldırmak amacıyla 1934'te bazı yasalar çıkarılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu amaca yönelik uygulama veya kararlardan biri olarak gösterilemez?

A) Hoca, ağa, paşa gibi unvanların yasaklanması             B) Yabancı, ırk ve millet adlarının soyadı olarak alınmaması

C) Her ailenin Türkçe soyadı kullanması                            D) Üstünlük belirten sözcüklerin soyad olarak kullanılmaması

E) Büyücülük ve falcılık gibi faaliyetlerin yasaklanması


10. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan biridir?

A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması                                      B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi            D) Ölçü ve tartı sisteminin değiştirilmesi

E) Cumhuriyetin ilan edilmesi

 

 11. Yeni harflerin kısa zamanda öğrenilmesi ve okur yazar oranının arttırılması için aşağıdaki okullardan hangisi açılmıştır?

A)Ankara Hukuk Mektebi    B)Halk evleri         C)İlköğretim okulları    D)Millet mektepleri       E)Orta öğretim okulları

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden sonra gerçekleştirilmiştir?

A)Cumhuriyetin İlanı                                   B)Osmanlı Hanedanı’nın yurt dışına çıkartılması

C)Halifeliğin Kaldırılması                         D)Medenî kanun’un uygulamaya konulması

E)I.Beş Yıllık kalkınma Plânı’nın uygulanması

 

13.İngiltere’nin etkisiyle çıkan Şeyh Sait İsyânı, aşağıdaki sorunlardan hangisinin Türkiye’nin zararına sonuçlanmasına sebep olmuştur?

A)Kapitülasyonlar  B)Batum                 C)Hatay     D)Musul            E)Boğazlar

 

14. 1925 yılında Âşâr vergisinin kaldırılmasıyla ulaşılmak istenilen amaç, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ticarî geliri arttırmak                                               B)Köylüyü ekonomik yükten kurtarmak

C)Köylüye ucuz kredi imkânları sağlamak            D)Üretimi tarımdan sanayi sektörüne kaydırmak

E)Özel teşebbüsü yatırıma yönlendirmek

 

15. Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkının sadece Türk gemilerine ait olması aşağıdaki inkılâplardan hangisiyle gerçekleştirilmiştir?

A) Kabotaj Kanunu      B) Teşvik-i Sanayi Kanunu    C) 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı
 D) Milli İktisat Kanunu           E) Montrö Antlaşması

 

16.  Hıfzıssıhha Enstitüsü hangi alanda yapılan bir gelişmenin içinde yer alır?

A) Eğitim                     B) Sağlık               C) Kültür                    D) Ekonomi            E) Hukuk

 

17. Aşağıdaki kanunlardan hangisi, 3 Mart 1924’te kabûl edilmiştir?

A) Belediye Kanunu          B)Teşvik-i Sanayi        C)Tevhid-i Tedrisat    D) Ticaret kanunları   E)Ceza Muhakemeleri Usulü

 

18.I.Beş Yıllık Kalkınma Plânı başarıya ulaşmasına rağmen, aşağıdakilerden hangisi sebebiyle II.Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulanamamıştır?

A)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun yetersiz kalması                  B)Lâikliği hedef alan olayların başlaması

C)Ekonomide “Devletçilik” ilkesinin benimsenmesi                        D)II.Dünya Savaşı’nın çıkması

E)Menemen Olayı’nın patlak vermesi

 

19.Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının görünürdeki sebebidir?

A)TBMM Hükûmeti’nin, askerî başarılarına İstanbul’u ortak etmeme düşüncesi

B)TBMM’nin öncelikle millî kurtuluşu hedeflemesi    C)iki başlı yönetim görüntüsüne son verilmek istenmesi

D) TBMM’de Cumhuriyet yanlılarının üstünlük sağlamaları

E) İtilâf (Anlaşma) devletlerinin Lozan’a İstanbul Hükûmeti’ni de çağırmaları

 

20.Atatürk Dönemi’nde çoğulcu demokrasinin gerçekleşebilmesi için, bizzat onun isteği ile siyâsî parti kuran devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ali Fethi (Okyar)        C)Celâl (Bayar)          E) Kâzım (Karabekir)   B)Adnan (Adıvar)          D)Fevzi (Çakmak)