TARİH ARAŞTIRMALARI

OSMANLI VAKANÜVİSLERİ

Derste Sorumlu Dokümanlar


  1. Vakanüvislik Müessesesi
  2. KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI TARİHÇİLİĞİ VE TARİH YAZMA GEREKÇELERİ Doç.Dr.Uğur Akbulut
  3. Osmanlı Tarihçiliğine ve Tarih Kaynaklarına Genel Bir Bakış Abdülkadir Özcan
  4. Osmanlı Tarihçileri  Ayda Perçin
  5. Vakanüvis İslam Ansk.

 


Franz Babinger- Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri
http://www.mediafire.com/download/7t3ll7kpett07x7 

Osmanlı Vakanüvisleri

Osmanlı Devleti Tarih Yazıcılığı Eser Yazar Listesi

Yahşi Fakih Menâkıb-ı Âl-i Osmân

Tarih Yazımı

Osmanlı Tarihi Kısmi Bibliyografyası

A-Yazma Eserler

1- Aşıkpaşazade –Tevarih-i Ali Osman
2- Ahmedi-Dasitan ve Müluk-u Ali Osman, İskendername
3- Şükrullah-Behçet’üt- Tevarih
4- Oruç Bin Adil- Tevarih-i Ali Osman
5- Dursun Bey– Tarihi Ebu’l Feth
6- Mehmed Neşri-Kitab-ı Cihannüma
7- Sinan Çelebi-Tarih
8- İdris-i Bitlisi-Heşt Bihişt
9- Hadib-Tarih-i Ali Osman
10- Kemalpaşazade– Tevarih- i Ali Osman , Mohaçname
11- Lütfi Paşa- Tevarih-i Ali Osman
12- Muhiddin Cemali- Tevarih-i Ali Osman
13- Mustafa Çelebi-Tabakatü’l –Memalik . Derecatü’l –Mesalik
14- Küçük Nişancı Mehmet Paşa-Tarih-i Nişancı
15- Hoca sadeddin Efendi-Tacü’t-Tevarih
16- Solakzade-Solakzade Tarihi (Solakzade Mehmet Hemdemi Efendi)
17- Ali Efendi-Künhu’l- Ahbar
18- Mustafa Selaniki-Tarih-i Selaniki
19- İbraim Peçevi-Tarih-i Peçevi
20- Katip Çelebi-Fezleke,Takvim-i Tevarih,Keşfü’z-Zünun,Tuhfetü’l-Kibar fi Esfaril Bihar
21- Hezarefen Hüseyin Efendi-Tenkih-i Tevarih-i Müluk
22- Silahdar Fındıklılı Mehmet Ağa-Tarih-i Silahtar
23- Ahmet Lütfullah Müneccimbaşı-Cami’üd-Düvel Sahaifü’l Ahbar
24- Mustafa Naima Efendi-Naima Tarihi
25- Mehmet asım Ayıntabi-Tarih-i Asım
26- Ahmet Cevdet Paşa- Tarih-i Cevdet, Kısas-ı Enbiya. Tezakir
27- Tayyarzade Ata Bey-Tarih-i Ata (Enderun Tarihi)
28- Mustafa Nuri Paşa-Netayicü’l- Vukuat
29- Abdurrahaman Şeref Bey-Tarih-i Devlet-i Osmaniye
30- Seydi Ali Reis-Miratü’l-Memalik
31- Piri Reis-Kitab-ı Bahriye
32- Raşid Efendi-Tarih-i Raşid
33- Hayrullah Efendi-Tarih-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye
34- Evliya Çelebi-Seyahatname

B-Araştırma Eserleri

1- Franz Babinger-Osmanlı Tarih Yazarları ve eserleri
2- Bursalı Mehmet Tahir-Osmanlı Müellifleri
3- İsmail Hami Danişmend-İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi
4- Hammer-Osmanlı Tarihi
5- İ.H.Uzunçarşılı- Osmanlı Tarihi
6- Yusuf Akçura-Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri
7- Mahmud Celaleddin Paşa-Mir’at-ı Hakikat
8- Albert Sarel- L’Europe et la Revolution Française
9- Avram Galanti-Türkler ve Yahudiler
10- A.Nimet Kurat-Türkiye ve Rusya
11- A.Nimet Kurat-Rusya Tarihi TARIHVEMEDENIYET.ORG
12- George Ostrsgorsky-Bizans Devleti Tarihi
13- İbnü’l Emin Mahmut Kemal İnal-Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar
14- Bayram Kodoman-Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi
15- Bayram Kodoman-II.Abdülhamit’in Doğu Anadolu Politikası
16- M.Zeki Pakalın-Osmanlı Tarih deyimleri ve terimleri Sözlüğü
17- Selahaddin Tansel-Fatih Sultan Mehmet’in Siyasi ve Askeri Faaliyetleri
18- Halil İnalcık-İstanbul’un Fethinin Yakın Sebepleri
19- Halil İnalcık-“II.Mehmet” maddesi i.A.
20- İsmail Hami Danişmend-Fatih’in Hayatı ve Fetih Takvimi
21- Hikmet Ertaylan-Fatih ve Fütühat
22- Feridun Dirimtekin-İstanbul’un Fethi
23- Süheyl Ünver-Fatih Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı
24- M.Halil Yınanç-“Akkoyunlular” İ.A.
25- Faruk Sümer-Karakoyunlular
26- Şerafeddin Turan-F.Sultan Mehmet ,Uzun Hasan Mücadelesi ve Venedik
27- Şehabeddin Tekindağ-Fatih’in ölümü Meselesi
28- İ.H.Uzunçarşılı-Fatih Sultan Mehmet’in Ölümü
29- A.Nimet Kurat-Prut Seferi ve Barışı