TARİH ARAŞTIRMALARI

Vakanüvisler

 

XVIII. YÜZYIL OSMANLI VAKANÜVİSLERİ

Kronolojik olarak XVIII. Yüzyıl vakanüvislerinin listesi şu şekildedir:
1 Mustafa Naima 1699-1703
2 Masrafzâde Şefik 1703-1713
3 Mehmed Râşid 1713-1722
4 Çelebizâde Asım 1722-1730
5 Arpaeminizâde Sami 1730-1733
6 Hüseyin Şâkir 1733-1739
7 Mehmed Suphi 1739-1744
8 Süleyman Đzzî 1744-1752
9 Mehmed Hâkim 1752-1766
10 Çeşmizâde Reşid 1766-1768
11 Musazâde Abdullah 1768-1770
12 Enverî Sadullah 1770-1771
13 Đbrahim Behçeti 1771-1773
14 Hâfız Süleyman Molla 1773-1774
15 Enverî Sadullah 1774-1783
16 Ahmed Vâsıf 1783-1786
17 Mehmed Edib 1786-1787
18 Enverî Sadullah 1787-1789
19 Ahmed Vâsıf 1789-1791
20 Enverî Sadullah 1791-1792
21 Mehmed Edib 1792-1794
22 Halil Nuri 1794-1798
23 Ahmed Vâsıf 1798-1805

XIX. YÜZYIL OSMANLI VAKANÜVİSLERİ

XIX. Yüzyıl vakanüvislerinin listesi şu şekildedir:
1 Ahmed Vâsıf  1798-1805
2 Muvakkitzâde Mehmed Pertev  1805-1807
3 Amir Ömer  1807-1807
4 Mütercim Ahmed Asım  1807-1819
5 Şânizâde Ataullah Efendi  1819-1825
6 Sahhaflarşeyhizâde Mehmed Ataullah  1825-1848
7 Mehmed Recai  1848-1849
8 Akifpaşazâde Nail Bey  1849-1855
9 Ahmed Cevdet Paşa  1855-1866
10 Ahmed Lûtfî  1866-1909
11 Abdurrahman Şeref Efendi  1909-1922