TÜRK TARİHİNDE ERMENİLER

ERMENİ İDDİALARI VE “ERMENİ SORUNU” GERÇEĞİ

BİBLİYOGRAFYASI

 (ARŞİV BELGELERİ / KİTAPLAR / MAKALELER )
Dr. Mustafa BIYIKLI

                                                                                                                                          

 Türk tarihinde Ermeniler, yakın Türk tarihi, Türkiye’de Ermenilerin statüsü, Osmanlı Devleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Ermenilere verdiği makamlar ve görevler, Ermeni terörü,isyanları, katliamları ve Türklere uygulanan soykırım, uluslararası arenada Ermeni iddiaları ve Ermeni sorunu gerçeğini ortaya koyan yüzlerce arşiv vesikası, araştırma kitap ve makale ihtiva eden  bibliyografya.

A-“ERMENİ SORUNU”NA DAİR ARŞİV BELGELERİ VE BULUNDUKLARI ARŞİVLER VE KATALOGLARI

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ(BOA), SADARET VE HARİCİYE NEZARETİ(HNA) BELGELERİ

HARİCİYE NEZARETİ (HNA) BELGELERİ:

 • Müteferrik Tercüme (MT).
 • Tercüme Siyasî (TS)
 • Tercüme (T)
 • Siyasî I (S.I)
 • Siyasî II (S.II)
 • Siyasî III (S.III)
 • İdarî I
 • Dağınık Mütenevvia
 • Karton (K)
 • Tercüme Hukuk (TH)

SADARET BELGELERİ:

 • Yıldız Sadret Resmî
 • Yıldız Sadaret Husûsî
 • Yıldız Sadaret Mütenevvia
 • Yıldız Esas Evrakı
 • Yıldız Tasnifi
 • Yıldız Perakende Evrakı
 • Yıldız Esas Mütenevvia
 • Vilayet-i Mütenevvia
 • Bab-ı Âli Evrak Odası (BEO)
 • Dahiliye Nezareti Mektubî 1/2
 • Dahiliye Nezareti
 • Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi (DH.ŞFR)
 • Dahiliye Siyasî Evrakı (DH.SYS)
 • Mühimme Kalemi A Dersaadet
 • Mühimme Kalemi Muzır Gazete
 • Mühimme Kalemi Müteferrik
 • A Erzurum
 • Yıl.Arş. Nazım Paşa Raporu
 • İdarî
 • Dosya Usulü İrade Tasnifi (DUİT)
 • İrade Dahiliye(İD)
 • İrâde-İ Husûsîye
 • İrâde-İ Meclis-İ Mahsûsî
 • Hatt-ı Humayun (HH)
 • Hazîne-i Evrak
 • Meclis-i Vükelâ Mazbataları
 • Revan Tapu Tahrir Defteri
 • Buyruldu Defteri
 • TBMM Zabıtları
 • TBMM Gizli Celse Zabıtları

B-DİĞER DEVLET ARŞİVLERİ:

 • Genelkurmay Başkanlığı ATASE Arşivi .
 • Dışişleri Bakanlığı Arşivi.
 • Başbakanlık Arşivi.

C-YABANCI ARŞİVLER:

 • İngiltere Arşivi.Londra Büyükelçiliği Arşivi (LBA).
 • Paris Büyükelçiliği Arşivi (PBA).
 • Viyana Büyükelçiliği Arşivi (VBA).
 • Alman Dışişleri Bakanlığı Arşivi.

D-Üzerinde Çalışılmış ve Yayınlanmış ÖNEMLİ ARŞİV BelgelerİNDEN BAZILARI:

 • BOA., DH.KMS., nr.49-2/50; 53-1/56; 53-2/30,104; 53-3/15, 64.
 • BOA., DH.SYS., nr.67/1-6.
 • BOA., DH.ŞFR. nr.54/162, 406; 57/105, 116, 135, 309; 95/106.
 • BOA., DUİT, nr.67/1-1; 74-2, 81-2... ; 74-1/24,76,93.
 • BOA., Hazîne-i Evrak Genel Sıra No: 330, 355, 401, 555, 588, 807,815, 1009, 1020, ...
 • BOA., HH., 13182-A,B,C.
 • BOA., HR. MÜ. 43/17, 34.
 • BOA., HR.SYS.MÜ., 1/13059-26.
 • BOA., İ.HUS., No. 10,11,66,134; 48, 22 Z 1323, vesika 1-7.
 • BOA., İD, 1317 nr. 36; 315 B.38.
 • BOA., YA.HUS., 212/62; 225/11; 226/43, 44, 49; 227/32; 240/10; 319/13; 339/37,74; 343/31; 345/26,94; 359/89; 377/50; 382/31; 383/32; 385; 385/84; 386/4; 388/56; 392/120,127; 396/20,111; 403/52; 404/5; 405/38; 406/86; 457/108; 460/22; 491/80.
 • BOA.,YA.RES., 54/26; 63/30; 67/31.
 • BOA., YEE, 9, 1073, 72, 4; 9, 1075, 72, 4; 9, 1820; 9, 2610, 72, 4; 9, 2639; Kısım 1, Evrak 156/25, Zarf 156; 156/XXI, 156, 3; 18/553-116/93-34, 205/93-35.
 • BOA., Yıldız Sadaret Husûsî Maruzat evrakı, dosya nr. 491, gömlek nr. 14.
 • BOA., BEO., 1533, 134493, 11276, 10507...
 • BOA., 628, 633, 637, 681,727, 895, 898, 901, 913 numaralı 9 adet Revan Tapu Tahrir Defteri.
 • BOA., Buyruldu Defteri, Nu. 5 s. 44-57.
 • Bomba hâdisesi fezlekesi, İstanbul 1321.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi,Osmanlı Belgelerinde Ermeniler c: 1-33.
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeniler(1915-1920) yay., Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1994.
 • BOA,Azınlık ve Yabancı Okullar Müfettişliği Yardımcısı ve Başkâtibi Mehmet Şükrü Bey'den Padişah Yüksek Makamına sunulan "Ermenilerin Türkiye Aleyhine Yaptıkları Propagandalar ve Ermenilerin Tezlerinin Çürütülmesi Hakkında Verdiği Rapor", Osmanlı Arşivi Yıldız Tasnifi Ermeni Meselesi, İstanbul, 1989, C. 3, Karton No: 56, Kısım No: 19, Zarf No: 143, Evrak No: 123.
 • Hüseyin Nazım Paşa, Ermeni Olayları Tarihi, I. yay. , Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1994.

Genelkurmay Başkanlığı ATASE Arşivi:

 • ATASE Arşivi : K.2673, D.177, F.15.
 • ATASE Arşivi : K.132, D.611, F.5., 6-2, 27,47
 • ATASE Arşivi : K.136, D.626, F.41-10, 42

Yabancı Arşiv Belgeleri:

 • Public Record Office(PRO.) Foreign Office (FO.) PRO. FO. 424 / 63, Nr. 124, 277; 67, Nr.502; 74, Nr. 198; 77, Nr. 54; 107, Nr. 212, 213; 123, Nr. 227; 140, Nr. 28, 84; 13 Temmuz 1921, 371 / 6504 / E.8519; 29 Temmuz 1921. 371 / 6504 / E.8745; 371/5044/E 2310.
 • Blue Book, Turkey No: 1, 2, 6 (1896).
 • Accaunts and Papers.
 • Aspiration et Agissement Révolutionnaires des Comités Armeniens avant et aprés la proclamation de la Constituon Ottomane, Constantinople 1917.
 • British Documents on Ottoman Armenians, 1856-1880, Vol.I, Ed. by Bilal N. Şimşir, Ankara 1982.
 • Alman Dışişleri Bakanlığı Arşivi, “190 dosya”, “Türkiye 41”, “Türkiye Genel Politika”, R 22346, 28 Şubat 1918.

E-YAYINLANMIŞ KİTAPLAR ve MAKALELER:

 1. Adamof, E. E., Sovyet Devlet Arşivi Gizli Belgelerinde Anadolu'nun Taksim Planı, çev. H. Rahmi, İstanbul, 1972.
 2. Adamov, E.A., Aziatskoy Razdel Turtsii Po Sekretnım Dokumentom Bıvşego Ministerstva İnostrannıh Del, Moskva. 1924
 3. Ahmed Hamit- Mustafa Muhsin, Kurun-i Cedide ve Asr-ı Hazır Türkiye Tarihi (İstanbul'un Fethinden zamanımıza kadar), İstanbul 1926.
 4. Ahmed Lütfİ, Tarih-i Lütfi, II, İstanbul 1290.
 5. Ahmed Rüstem Bey, La Guerre Mondiale et la Question Turco-Arménienne, Berne 1918.
 6. Ahmet Refik, İki Komite-İki Kıtâl, İstanbul 1919; Yeni Türkçesi: Hamide Koyukan, İki Komite-İki Kıtâl, Kebikeç Yayınları, Ankara 1994.
 7. Ahmet Refik, Kafkas Yollarında, Ankara. 1992.
 8. Ahmet Refik, Kafkas Yollarında: Hâtıralar ve Tahassüsler, İstanbul 1919.
 9. Akçam, Taner, Türk Ulusal Kimliği ve Ermeni Sorunu, İstanbul 1992.
 10. AKÇORA, Ergünöz, "Milli Mücadele Yıllarında Kurulmuş Faydalı ve Zararlı Cemiyetler", TDTD, Sayı:4 (Nisan 1987), s.17-21.
 11. AKÇORA, Ergünöz, Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları (1896-1916), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul 1994.
 12. Akgün, Seçil, General Harbord'un Anadolu Gezisi ve (Ermeni Meselesi'ne Dair) Raporu (Kurtuluş Savaşı Başlangıcında), İstanbul 1981.
 13. Akgündüz, Ahmet, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, I, IV, İstanbul 1990-92.
 14. Aksanyar, Necati, Türk-Fransız, Türk-İngiliz, Türk-Sovyet İlişkileri Işığı Altında Milli Mücadelede Şark Harekatı(Yüksek Lisans Tezi, H.Üniv.1985; Yrd.Doç.Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü).
 15. AKŞİN, Sina, 31 Mart Olayı, İstanbul 1972.
 16. AKYILDIZ, Ali,Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform (1836-1856), İstanbul 1993.
 17. Akyüz, Yahya, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu (1919-1922), Ankara 1975.
 18. Alem, Jean-Pierre, L'Arménie, Paris 1972.
 19. ALİ CEVAD Bey, İkinci Meşrutiyetin İlanı ve Otuzbir Mart Hadisesi, Ankara 1960.
 20. Allen, W.E.D.- Muratoff, P., Caucasian Battlefields. A History of the Wars on the Turco-Caucasian Border, 1828-1921, Cambridge Univ. Press, 1953.
 21. Altay, Fahrettin, Görüp İşittiklerim 10 yıl Savaş ve Sonrası (1912-1922), İstanbul 1970.
 22. Amadouni, G., L'Eglise Arménienne et la Catholicite, Venezia 1878.
 23. ANADOL, Cemal, Tarihin Işığında Ermeni Dosyası, İstanbul 1982.
 24. Anderson, M.S., The Great Powers and The Near East 1774-1923, Documents of Modern History, London 1970.
 25. Aprahamian, Sima, "A Multitude of Overlapping Identities: A Lebanese Armenian Community in the Bekaa Valley of Lebanon", TAR, Vol. 43, Nu. 1/169(Spring 1990), s. 67-83.
 26. Armaoğlu, Fahir H., Siyasi Tarih Dersleri (1789-1919), Ankara 1961.
 27. Armenian American Almanac, California 1985.
 28. Armenian Atroticities : A Compilation of Views
 29. Armenian Question: Facts and Documents, Azerbaijan Publishing House, Baku 1992.
 30. Armenians in Ottoman Documents (1915-1920), The Turkish Republic Prime MinistryGeneral Directorate of State Archives Directorate of Ottoman Archives Publication, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1995.
 31. Armenians in the Ottoman Empire and Modern Turkey (1912-1926), Boğaziçi University Publications, İstanbul 1984.
 32. Armenians Terrorism: A Threat to Peace, Akdeniz University Publications, Antalya 1985.
 33. ARSLAN, Ali, “Eçmiyazin Ermeni Katogigosluğu’nun Osmanlı ve Rus Kontrolündeki Statüsü”, KAFKAS ARAŞTIRMALARI II, İstanbul 1996, s. 39-49.
 34. ARSLAN, Ali, “Rusların Güney Kafkasya’da Yayılmalarında Ermeni Eçmiyazin Katogigosluğu’nun Rolü”, KAFKAS ARAŞTIRMALARI II, İstanbul 1996, s. 19-38.
 35. Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni Mezalimi (1906-1918), (Türkçe ve İngilizce),4 cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 1995,1997,1998.
 36. Asaf, Mehmet, 1909 Adana Ermeni Olayları ve Anılarım, Hazırlayan:İsmet Parmaksızoğlu , Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1982.
 37. Askeri Tarih Belgeler Dergisi, Ermeni Belge.Özel Sayı :2-3, 81, 83, Genelkurmay ATASE.
 38. ASLAN, Kevork, Ermenistan ve Ermeniler, İstanbul, 1914
 39. ASLAN, Kevork, Etudes historiques sur le peuple Arménien, Paris 1909.
 40. Aslan, Yasin, "Karabağ'ın Etnik Tarihinden", Can Azerbaycan (Karabağ da Talan Var), KÖKSAV neşri, Ankara 1990.
 41. Aslan, Yasin, Can Azerbaycan(Karabağ'da Talan Var), Ankara 1990.
 42. Ataöv, Türkkaya, A “Statement” Wrongly Attributed to Mustafa Kemal Atatürk,Ankara 1984.
 43. Ataöv, Türkkaya, A Brief Glance at the “Armenian Question”, Ankara 1984.
 44. Ataöv, Türkkaya, A British Report(1895) "The Armenians Unmasked" , Ankara 1985
 45. Ataöv, Türkkaya, An Armenian Falsification, Ankara 1985.
 46. Ataöv, Türkkaya, Ermeni Sorunu: Bibliyografya, Ankara 1981.
 47. Ataöv, Türkkaya, Osmanlı Arşivleri ve Ermeni Sorunu, 1989.
 48. Ataöv, Türkkaya, Talât Paşa’ya Atfedilen Andonian “Belgeler”i Sahtedir, Ankara 1984.
 49. Ataöv, Türkkaya, The “Armenian Question” Conflict, Trauma & Objectivity, Ankara 1997. Türkmen, Fikret, Türk Halk Edebiyatının Ermeni Kültürüne Tesiri, İzmir 1992.
 50. Atatürk, M. Kemal, Nutuk, 1989.
 51. Atatürk'ün Milli Dış Politikası, C.I, 1919-1923, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1981.
 52. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I, II, 3. Baskı, Toplayan: Nimet(Arsan) Unan, Ankara 1981.
 53. Atatürk'ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, IV, Ankara, 1991 baskısı.
 54. ATİLHAN, Cevat Rıfat, İttihat ve Terakki’nin Su-i kastleri,İstanbul 1971.
 55. ATTAR, Aygün, "Türk Ordusu Transkafkasya'da", ASKERİ TARİH BÜLTENİ, sayı:50, Şubat 2001, sayfa:19-31 (Yrd.Doç.Dr., Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü)
 56. AVŞAR, Servet, "Ermeni Meselesi Üzerine Genel Bir Değerlendirme ve Birinci Dünya Savaşı Sırasında Tehcir Uygulamalarındaki Usulsüzlükler Hakkında Divan-ı Harp Üyesi Kurmay Albay Süleyman Şakir Bey'in Raporu", ASKERİ TARİH BÜLTENİ, Şubat 2001, Sayı: 50, s.33-105.
 57. Aydın, M. Akif, İslam Osmanlı Hukuku, İstanbul 1985.
 58. Bağış, Ali İhsan, Osmanlı Ticaretinde Gayrimüslimler, Ankara 1983.
 59. BAL, Halil, “Kuzey Kafkasya’nın İstiklâli ve Türkiye’nin Askerî Yardımı (1914-1918) ”, KAFKAS ARAŞTIRMALARI III, İstanbul 1997, s. 29-91.
 60. Bal, Halil, Azerbaycan'ın Cumhuriyeti'nin Kuruluş Mücadelesi 1914-1918, Basılmamış Doktora Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1996.
 61. Banoğlu, Niyazi Ahmet, Ermeni’nin Ermeni’ye Zulmü, Ankara 1976.
 62. Barkan, Ömer Lütfi, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler", İÜİFM, C. XI, Sayı: 1-4, İstanbul 1949-1950.
 63. Başar, Zeki, Ermeniler’den Gördüklerimiz, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara 1974.
 64. Başbuğ, Hayri, Kürttürkleri ve Fanatik Ermeni Faaliyetleri, Türk Kültürünü AraştırmaEnstitüsü Yayınları, Ankara 1984.
 65. BAŞGÜN, Necla, Türk Ermeni İlişkileri Abdülhamid’ in Cülusundan Zamanımıza Kadar.
 66. BAYAR, Celal , Ben de Yazdım. Milli Mücadeleye Gidiş, c.I,II,VII, İstanbul 1965
 67. Baykara, H., Azerbaycan İstiklâl Mücadeleleri Tarihi, İstanbul, 1975.
 68. Baykara, Tuncer, Anadolu'nun Tarihi Coğrafyasına Giriş, Anadolu'nun İdari Taksimatı, I, Ankara 1988.
 69. Bayramoğlu, N. Nisa, Amerika Birleşik Devletleri'nde Lobi Faaliyetleri, Ankara 1985.
 70. Bayur, Tusuf Hikmet, Türk İnkılabı Tarihi, C. III, Kısım: 3, Ankara 1983.
 71. Bayur, Yusuf Hikmet, Türkiye Devletinin Dış Siyasası, Ankara 1973.
 72. Bedoyan, Hratch, "The Social, Political and Religious Structure of the Armenian Community in Lebanon", TAR, Vol. 32, Nu. 2/216 (June 1979), s.119-130.
 73. Bekius, R.A., "The Armenian Community in Amsterdamin the 17th and 18th Centruis: Integration and Disintegration", Paper presented at the 1st Conference of the Assocition Internationale des Etudés Arméniennes, 30-31 Ağustos 1983.
 74. Bergland Karabagh: Utopien und Wahrheiten, Ankara 1989.
 75. Berkes, Niyazi, Türkiye'de Çağdaşlaşma, İstanbul 1978.
 76. Beydilli, K., "1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu Anadolu'dan Rusya'ya Göçürülen Ermeniler", Türk Tarih Belgeleri Dergisi, XIII/17, Ankara 1988.
 77. Beydilli, Kemal, II. Mahmut Devrinde Katolik-Ermeni Cemaati ve Kilisesinin Tanınması (1830), Harvard Ünv.Yakın Doğu Dilleri ve Med. Bölümü, Ş.Tekin Yay.1995.
 78. BEYDİLLİ, Kemal. The Recigrition of Armenian Catholic Nation.
 79. BIYIKLI, Mustafa, “ Türk Tarihinde Ermeniler Ermeni İddiaları ve ‘Ermeni Sorunu’ Gerçeği Bibliyografyası”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (Ermeni Sorunu Özel Sayısı,131), Nisan 2001, s.235-259.
 80. Bilgi, Necdet, Ermeni Tehciri ve Boğazlayan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey'in Yargılanması, Ankara 1999.
 81. Birand, Mehmet Ali, Armenian Atrocities and Terrorism, Assembly of Turkish American Association Ermeni Terörü,1983.
 82. Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi Kafkas Cephesi, 3. Ordu Harekatı, Cilt: I-II, Genelkurmay Başkanlığı Yay., Ankara 1993.
 83. Boryan, B. A., "Armeniya Mejdunarodnaya Diplomatia I", SSSR, Moskva, 1929.
 84. Bouldoukian, Meguerditch, "Armenian Business in Lebanon", TAR, Vol. 32, Nu. 2/126 (June 1979), s. 131-133.
 85. Boyacıyan, Dickran, Armenia, New Jersey, 1972.
 86. Bozkurt, Gülnihal, Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığı Altında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu (1839-1914), Ankara 1989.
 87. Bozkurt, Gülnihal, Azınlık İmtiyazları -Kapitülasyonlardan Tek Hukuk Sistemine Geçiş, AAM, Ankara 1998.
 88. British Documents on Ottoman Armenians ,Türk Tarih Kurumu, (4 cilt),1983,1989,1990.
 89. Budak, Mustafa, "Osmanlı-Rus İlişkilerinde Kafkasya", Avrasya Etütleri 1/4, 1995. Erat, Muhammet, Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın Faaliyetleri (1919-1922), İÜ SBE., TC Tarihi B.D. Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 2000.
 90. BUDAK, Mustafa, “Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerinde Dağlık Karabağ Meselesi ve Türkiye’nin Politikası”, KAFKAS ARAŞTIRMALARI II, İstanbul 1996, s. 107-139 .
 91. CEBESOY, Ali Fuad , Siyasî Hatıralar, c.II, 1960.
 92. Cebesoy, Ali Fuat, Moskova Hatıraları, İstanbul, 1955.
 93. Celal Nurı (İlerı), İttihad-ı İslâm, İslam'ın Mazisi Hali İstikbali, İstanbul H. 1331.
 94. CEMAL Paşa, Hatıralar (İttihat ve Terakki. Birinci Dünya Savaşı Anıları), (Yayına Hazırlayan Behçet Cemal), İstanbul 1977.
 95. Cemal Paşa, Hatırat (1913-1922), İstanbul 1922.
 96. CENGİZ, Hayrullah, “Rusya’nın 1895-1905 Yılları Arasında Kafkasya Ermenileri Politikası-Ermenileri Ruslaştırma Çabaları”, KAFKAS ARAŞTIRMALARI IV, İstanbul 1998, s. 175-194.
 97. Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, C. II, yeni tertip, 2. Baskı, İstanbul 1309.
 98. Christian Science Monitor, 6 May 1982.
 99. Cİn, Halil - Akgündüz, Ahmet, Türk-İslâm Hukuk Tarihi, I, İstanbul 1990.
 100. Colonel Twerdokhleboff, Notes of Russian Officer on the Atrocitties Erzerom, February 27th 1918. (Rapor Rusçadan İngilizceye 1919'da çevrilmiştir).
 101. Çalık, Ramazan, Alman Kaynaklarına Göre II. Abdülhamit Döneminde Ermeni Olayları, Kültür Bak.Yay., Ankara 2000.
 102. Çark, Y. G., Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler, 1453-1953, İstanbul, 1953.
 103. Çarkçıyan, Rahip Komidos, Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler (1453-1953), İstanbul. 1953.
 104. Çaycı, Abdurrahman, Türk-Ermeni İlişkilerinde Gerçekler, AAM, Ankara.
 105. Çelik, Hüseyin, Görenlerin Gözüyle Van’da Ermeni Mezalimi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, tarihsiz.
 106. Çelik, Kemal, Milli Mücadele'de Adana ve Havalisi (1918-1922), TTK Basımevi, Ankara, 1999.
 107. Çiçek, Rahmi, "Trabzon'da Ermeni Nüfusu ve 1896 Ermeni Olayları", Türk Kültürü Dergisi, S. 451, (Kasım 2000).
 108. Çulcu, Murat (Haz.), Ermeni Entrikalarının Perde Arkası: Torlakyan Davası, KastaşYayınları, İstanbul 1990.
 109. Dadrian, Vahakn N., Ulusal ve Uluslararası Hukuk Sorunu Olarak Jenosid, İstanbul 1995.
 110. Daloğlu, Selâhattin Turgay, 1915-1918 Ermeni Zulmü, Dilârâ Yayınları, İstanbul 1983.
 111. DANIŞMEND, İsmail Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, c.IV, İstanbul 1955.
 112. DELİORMAN, Altan, Türklere Karşı Ermeni Komitacıları, Boğaziçi Yayınları, 2. Baskı. İstanbul 1971.
 113. DEMİR, Neşide Kerem, Bir Şehit Anasına Tarihin Söyledikleri, Türkiye'nin Ermeni Meselesi, 3.Baskı, Ankara, 1982.
 114. Demir, Neşide Kerem, The Armenian Question in Turkey, Ankara 1980.
 115. Demirkent, Işın, Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi, İstanbul 1974.
 116. Demiroğlu, Faiz, Van’da Ermeni Mezâlimi (1895-1920), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1985.
 117. Dokuz Soru ve Cevapta Ermeni Sorunu, Dış Politika Enstitüsü Yayınları, Ankara 1982.
 118. Donelly, A.S., "Peter the Great and Central Asia", in Canadian Slavonic Papers, Vol. 17/2-3 (1975).
 119. Dumlu, Ahmet, Düşman Yarası, 2. Baskı, Erzincan 1982.
 120. Dünyada Ermeni Faaliyetleri, Dışişleri Bakanlığı, 1970.
 121. Ener, Kasım, Çukurova Kurtuluş Savaşından Adana Cephesi, Ankara 1970.
 122. ERASLAN, Cezmi, “ I. Sasun İsyanı Sonrasında Osmanlı Devleti’nin Karşılaştığı Siyasî ve Sosyal Problemler”, KAFKAS ARAŞTIRMALARI II, İstanbul 1996, s. 65-92 .
 123. Eraslan, Cezmi, II. Abdülhamid ve İslâm Birliği, İstanbul 1992.
 124. ERASLAN, Cezmi,“Osmanlı Arşivi Belgekeri Işığında Mondros Mütarekesi Sonrasında Güney Kafkasya Müslümanları”, KAFKAS ARAŞTIRMALARI IV, İstanbul 1998, s. 107-128.
 125. ERAT, Muhammet, “Kars ve Çevresinde Ermeni Mezalimi (1919)”, KAFKAS ARAŞTIRMALARI III, İstanbul 1997, s. 143-163.
 126. ERAT, Muhammet, “Kâzım Karabekir Paşa’nın Ermeniler Üzerine Harekâtı (1920)”, KAFKAS ARAŞTIRMALARI II, İstanbul 1996, s. 93-105.
 127. ERAT, Muhammet, “Kâzım Karabekir’in Nahcivan ve Çevresindeki Faaliyetleri”, KAFKAS ARAŞTIRMALARI IV, İstanbul 1998, s. 39-59.
 128. Ercan, H. Yavuz, Kudüs Ermeni Patrikhanesi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara1988.
 129. Erim, Nihat, Devletlerarası Hukuk ve Siyasi Tarih Metinleri: Osmanlı İmparatorluğu Andlaşmaları, C. I, Ankara 1953.
 130. Erkin, Feridun Cemal, Türk-Sovyet İlişkileri ve Boğazlar Meselesi, Ankara 1968.
 131. Ermeni Komitelerinin A'mal ve Harekât-ı İhtilâliyesi, İstanbul 1332 (1916).
 132. Ermeni Komitelerinin Amal ve Harekat-ı İhtilaliyesi. Milli Kongre, İstanbul, 1932.
 133. Ermeni Meselesi, Tarih Araştırmaları ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı, C. I, II., İstanbul 1989.
 134. Eroğlu, Veysel, Ermeni Mezâlimi, İstanbul 1973.
 135. Erol, Mine, Birinci Dünya Savaşı Arefesinde Amerika'nın Türkiye'ye Karşı Tutumu, Ankara, 1976.
 136. ERTÜRK, Hüsameddin, İki Devrin Perde Arkası (Yazan:Samih Nafiz Tansu), İstanbul 1964.
 137. Eryılmaz, Bilal, Osmanlı Devleti'nde Millet Sistemi, İstanbul 1992.
 138. EVANS, Laurence, United States Policy and The Partition of Turkey (1914-1924), Baltimore, The Johns Hopkins Press. 1965; Türkçe Tercüme Tevfik Alanay, Türkiye'nin Paylaşılması, 1914-1924, İstanbul 1972.
 139. Fedakar,Cengiz ,"Azerbaycan'ın İkinci Bağımsızlık Mücadelesi", Türk Dünyası Tarih Dergisi, S: 127 (Temmuz 1997).
 140. FeIgl, Erich, A Myth of Terror: Armenian Extremism: Its Causes and Its Historical Context, Salzburg 1986.
 141. FeIgl, Erich, Bir Terör Efsanesi, Milliyet Yayınları, İstanbul 1987.
 142. FEIGL,Erich, "Friedrich Parrot, Arminius Vambery, Mark Sykes", Türk-Ermeni İlişkileri, ATAM, Ankara, 2000.
 143. Fromkin, David, Barışa Son Veren Barış: Modern Ortadoğu Nasıl Yaratıldı? (1914-1922), İstanbul 1993.
 144. Gazigiray, A. Alper, Osmanlılardan Günümüze Kadar Vesikalarla Ermeni Terörünün Kaynakları, Gözen Yayınları, İstanbul 1982.
 145. Gencer, Ali İhsan, “İhtilalci Ermenilerin Kaza İhtilal Teşkilatı Talimnamesi”, Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 13, (1983-87).
 146. GENCER,Ali İhsan-ÖZEL,Sabahattin , Türk İnkılap Tarihi, 4. bsk., İstanbul 1997.
 147. Gerger, Mehmet Emin-Emircan, A., Büyük Ermenistan Hayali ve Kars’tan Karabağ’a Ermeni Vahşeti, Cemre Yayınları, İstanbul 1992.
 148. Gezenferoğlu, Fazıl, Ebülfez Elçibey. Tarihten Geleceğe, İstanbul 1995.
 149. Ghazarian, Salpi Haroutinian, "Brave New World: Armenians in Transition", Armenian Voice, Sayı:11 (February 1992), s. 12-15.
 150. Goodsell, Fred Field, "Tarihsel Görünüm", İstanbul 1920, Editor: Clarence Richard Johnsan M.A., çev. Sönmez Taner, İstanbul 1995, s.21-81.
 151. GORDANA, Sinadinovska-Branislav Sinadinovski, Ermenskoto Natsinolno Praşanye, Skopje, 1990
 152. Gönlübol, Mehmet- Ülman, Haluk, "İkinci Dünya Savaşından Sonra Türk Dış Politikası (1945-1964), Genel Durum", Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1973, C. I,4. Baskı, Ankara 1977, s.195-345.
 153. Gönlübol, Mehmet-(Ekip), Olaylarla Türk Dış Politikası, 7. bsk., Ankara 1989.
 154. Göyünç, Nejat, Osmanlı İdaresinde Ermeniler, Gültepe yay., İstanbul 1983.
 155. GRANVILLE, Edgar, Çarlık Dünyasının Türkiye'deki Oyunları, Çev. Orhan Arıman, Yarın Yayınları, Ankara, 1967.
 156. Granville, Edgar, "La tsarisme en Asia Mineure", RPI, 1917, Türk. Tcr., Orhan Arıman, Çarlık Rusyası'nın Türkiye'deki Oyunları, Ankara 1967.
 157. Grew, Joseph, Turbulent Era, C. I.Boston 1952.
 158. Grousset, René, Historie de L'Armenia des origines a 1071, Paris 1973.
 159. Gunter, Michael M., "Ermeni Terörizminin Çağdaş Görünümü",Osmanlı Arşivi Yıldız Tasnifi Ermeni Meselesi, C.II., İstanbul 1989.
 160. Gunter, Michael M., "The Armenian Dashnak Party In Crisis", Cross-Roads (Nu. 26, 1987), s. 75-88.
 161. Güler, Ali, "Ermenilerle İlgili 1916 ve 1918 Yıllarında Yapılan Hukuki Düzenlemeler", OTAM, S:6, Ankara, 1995.
 162. Güner, Zekai- Kabataş, Orhan, Milli Mücadele Dönemi Beyannameleri ve Basını, 1990.
 163. Gürün, Kâmuran, Ermeni Dosyası, Üçüncü Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1985.
 164. Gürün, Kâmuran, Le Dossier Arménien, Triangle, Paris 1984.
 165. Gürün, Kamuran, The Armenian File: The Myth of Innocence Exposed, London 1985.
 166. HADİSYAN, A., Ermeni Devletinin Doğuşu ve İlerlemesi, Atina, 1920.
 167. Hatipoğlu, M. Murat, Türk-Yunan İlişkilerinin 101 Yılı (1821-1922), Ankara 1988.
 168. Henze, Paul B., "Russia and the Caucasus", Perceptions, Journal of International Affairs, Vol. I/2, June-August 1996.
 169. Heyd, W., Histoire du Commerce du Levant au MoyenAge, Paris 1936, Trc., Enver Ziya Karal, Yakın Doğu Ticaret Tarihi, Ankara 1975.
 170. Histoire des Arméniens, Sous La Direction de Gérard Dédéyan, Editions Privat, 1982.
 171. Hocaoğlu, M., Arşiv Vesikaları ile Tarihte Ermeni Mezalimi ve Ermeniler, İstanbul, 1976.
 172. HOCAOĞLU, Mehmet, Arşiv Vesikalarıyla Tarihte Ermeni Mezalimi ve Ermeniler. İstanbul 1976.
 173. Honigman, E., "Urfa", İA, 13. Cilt, İstanbul 1988, s. 50-57.
 174. HOVANNISIAN, Richard, “The Ebb and Flow of the Armenian Minority in the Arab Middle East”,Middle East Journal, Vol. 28 no.l Winter 1974.
 175. Howorth, Henry H., History Of The Mongols From The 9th To The 19th Century, Vol.II, London 1876.
 176. Hüseyin Nâzım Paşa, Ermeni Olayları Tarihi, C. I – II, Başbakanlık Devlet ArşivleriGenel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1994.
 177. Hyland, Francis P., Armenian Terrorism: The Past, the Present, the Prospects, Oxford 1991.
 178. İlter, Erdal, "Ermeni Meselesinin Doğuşunda ve Gelişmesinde İngiltere'nin Rolü", OTAM, Sayı 6, Ankara 1995.
 179. İlter, Erdal, Armanian and Russian Oppression 1914-1916, Testimonies of Witnesses, Ankara 1999.
 180. İlter, Erdal, Ermeni Kilisesi ve Terör, A.Ü. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara 1996.
 181. İlter, Erdal, Ermeni Meselesi’nin Perspektifi ve Zeytûn İsyânları (1780-1915),Genişletilmiş 2. Baskı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1995.
 182. İlter, Erdal, Ermeni Propagandasının Kaynakları, Kamu Hizmetleri Araştırma VakfıYayınları, Ankara 1994.
 183. İlter, Erdal, Ermeni ve Rus Mezâlimi (1914-1916) (Tanık İfadeleri), AzerbaycanKültür Derneği Yayınları, Ankara 1996.
 184. İlter, Erdal, İçel’de Ermeni Faaliyetleri, Güven Matbaası, Ankara 1974.
 185. İlter, Erdal, Türk-Ermeni İlişkileri Bibliyografyası, A.Ü. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara 1997
 186. İlter, Erdal, Türkiye’de Sosyalist Ermeniler ve Silâhlanma Faaliyetleri (1890-1923),Turan Yayıncılık, İstanbul 1995.
 187. İnalcık, Halil, "Ottoman Methods of ConQuest", SI, Vol. II (1954), s.103-129.
 188. İnalcık, Halil, The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600, London 1973.
 189. İNAN, A.Afet , Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Ankara 1977.
 190. İnciciyan, P.G., 18. Asırda İstanbul, Trc., Hrand D. Andreasyan, 2. Baskı, İstanbul 1976.
 191. İztoriya Azerbaycana po Dokumantom i Publikatsiyan, Tertip eden Z. M. Bünyatov, Elm, Bakü 1990.
 192. Jaeschke, Gotthard, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, Ankara 1970.
 193. Jorga, N., Geschichte des Osmanischen Reiches, V, Trc., B. Sıtkı Baykal, Osmanlı Tarihi, 1774-1912, C.V., Ankara 1948.
 194. Kabaklı, Ahmet, "Türkler'den Dini Müsamaha", Tercüman, 15 Mart 1981.
 195. Kalman, M., Batı-Ermenistan (Kürt İlişkileri) ve Jenosid, İstanbul 1994.
 196. Kara Schemsi (Reşit Saffet Atabinen), Les Turcs et la Question d’Arménie, ImprimerieNationale, Geneve 1918.
 197. Kara Schemsi (Reşit Saffet Atabinen),Turcs et Arméniens devant l’Histoire(Nouveaux témoignages russes et turcs sur les atrocités arméniennes, de 1914 à1918), Imprimerie Nationale, Geneve 1919.
 198. Karabağlı, Mirza Cevanşir, Karabağ Tarihi, çev. T. Sünbül, Ankara, 1990.
 199. Karabekir, Kazım, İstiklal Harbimiz, 2. Baskı, İstanbul 1969.
 200. Karabetian, Aghop H.; "Image and Self-Image of Armenians in Lebanon: A Psychosocial Perspective "The Armenian Image in History and Literature, Editor: Richard G. Hovannisian, Malibu, California 1981, s. 241-249.
 201. Karabıyık, Osman, Türk-Ermeni Münasebetlerinin Dünü ve Bugünü, İstanbul 1984.
 202. Karal, E. Ziya, Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeni Meselesi, Ankara, 1971.
 203. Karal, E. Ziya, Osmanlı Tarihi, 5. bsk., Ankara 1988.
 204. KARPAT, Kemal H., Otoman Population 1830-1914 Demographic and Social Charsetistic, The University Of Winscoincin Press, London 1985.
 205. Karpat, Kemal, "Ottoman Population Records And The Census of 1881/82-1893", IJMES, IX(2), May 1978, s.237-274.
 206. Kars-Subatan Şehitliği Kazısı. Yakın Tarihimizde Kars ve Doğu Anadolu Sempozyumu (Kars-Subatan 17-21 Haziran 1991), Ankara 1992.
 207. Kaşgarlı, Mehlika Aktok, "Ortaçağ Ermeni Tarihleri Kritiği", Tarih Boyunca Türkler'in Ermeni Toplumu İle İlişkileri, Ankara 1985.
 208. Kaşgarlı, Mehlika Aktok, Kilikya Ermeni Baronluğu Tarihi, KÖK Yayınları, Ankara 1990.
 209. Katchaznouni, Hovhannes, Dashnagtzoutiun Anelik Chuni Ailevs (Taşnaksutyun’un Artık Yapacağı Hiçbir Şey Yoktur), Vienna 1923.
 210. Katchaznouni, Hovhannes, The Armenian Revolutionary Federation(Dashnagtzoutiun) Has Nothing to do Anymore: Manifesto, Translated from the Orijinal by Matthew A. Callender, Edited by John Roy Carlson (Arthur A. Derounian),New York 1955.
 211. Katliam (Albüm), İstanbul 1993.
 212. Katliam Efsanesi, Anadolu Basın Bildirisi Genel Merkezi Yayınları, Ankara – 1987
 213. Kazemzadeh, Firuz The Struggle for Transcaucasia (1917-1921), New York, 1951.
 214. Kazıcı, Ziya- Şeker, Mehmet, İslam-Türk Medeniyeti Tarihi, İstanbul 1981.
 215. Kengerli, Mehmet, "Azerbaycan'ın Karabağ Felaketi", Azerbaycan Dergisi, Sayı: 310, (Temmuz-Ağustos 1996).
 216. KEvorkian, Raymond H.- Paboudjian, Paul B., Les Arméniens dans L'Empire Ottoman, Paris 1992.
 217. Kevorkyan, Dikran, "Ermeni Meselesinde Tehcire Amil Olan Sebepler", Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu İle İlişkileri Sempozyumu, Ankara 1985.
 218. Kırzıoğlu, M. Fahrettin, Kars İli ve Çevresinde Ermeni Mezâlimi (1918-1920), KarsTurizm ve Tanıtma Derneği Yayınları, Ankara 1970.
 219. Kırzıoğlu, M. Fahrettin, Kars Tarihi, İstanbul 1953.
 220. Kıyasi, Cafer- Bozyel, İbrahim, Ermeni Kültür Terörü, Iğdır Azerbaycan Türk KültürünüTanıtma Derneği Yayınları, Ankara 1996.
 221. KOCABAŞ, Süleyman; Türkiye ve İngiltere, İstanbul 1985.
 222. Kocabaşoğlu, Uygur, Kendi Belgeleriyle Anadolu'daki Amerika: 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Amerikan Misyoner Okulları, İstanbul 1989.
 223. Koçaş, Sadi, Tarih Boyunca Ermeniler ve Türk –Ermeni İlişkileri, Ankara 1967.
 224. Kodaman, Bayram (Çev.), Türkler-Ermeniler ve Avrupa, Ankara 1994.
 225. Kodaman, Bayram, Sultan II. Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası, Ankara 1987.
 226. Konukçu, Enver, Ermeniler’in Yeşilyayla’daki Türk Soykırımı (11-12 Mart 1918), Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Ankara 1990.
 227. Korkmaz, Ramazan, The Armenian Question in General and The Armenian Atrocityin Çıldır as Narrated by Living Eye Witnesses, KÖK Yayınları, Ankara 1993.
 228. Köprülü, Fuad, "Türk Edebiyatının Ermeni Edebiyatı Üzerindeki Te'sirleri", Edebiyat Araştırmaları, Ankara 1966, s. 236-269.
 229. Köymen, Atilla, “Ermeni Soykırımı” İddiaları ve Arşivlerdeki Gerçekler, Ankara 1990.
 230. Kuran, Ahmet Bedevi, Osmanlı İmparatorluğunda İnkılap Hareketleri ve Milli Mücadele, İstanbul 1959.
 231. Kuran, E., "Osmanlı-Rus İlişkileri Çerçevesinde Ermeni Sorunu (1912-1914)”, OTAM, Sayı. 5, Ankara 1994.
 232. Kurat, Akdes Nimet, Türkiye ve Rusya XVIII. yy Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar Türk-Rus İlişkileri (1789-1919), Ankara 1970.
 233. Kurat, Akdes Nimet, Türkiye ve Rusya, Ankara, 1990
 234. KURAT, Yulug Tekin, Osmanlı İmparatorluğunun Paylaşılması, Ankara 1986.
 235. Küçük, Cevdet, "XIX. Asırda Anadolu'da Ermeni Nüfusu", Türk Tarihinde Ermeniler, İzmir 1983, s. 75-95.
 236. Küçük, Cevdet, Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı,1878-1897, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1984.
 237. Kürkçüoğlu, Ö., Türk-İngiliz İlişkileri (1919-1926), Ankara 1978.
 238. Kürşad,Cengiz, "Ermeni Terörü", Osmanlı Arşivi Yıldız Tasnifi Ermeni Meselesi, İstanbul 1989, C. I.
 239. Lang, David Marshall, Armenia: Cradle of Civilization, Second Edition, London 1978.
 240. L'angleterre et les Arméniens(1839-1904), S-Granvenhage, M. Van Der Beek's Hofboekhandel, 1918.
 241. Laurent, J., "Les origines mediévales de la Question Arménienne", REA, tome I, fascicule I, Paris 1920.
 242. Le Probleme Arménien: Neuf Questions, Neuf Reponses, Institut de Politique Etrangère, Ankara 1982.
 243. Les Comitée rév Arméniens et La Colonie Arménienne d'Amérique, Constantinople 1918.
 244. Livre Bleu du Gouvernement Britannaque concernant le traitement des Armeniens dans I'Empire Ottoman (1915-1916), Paris, 1987.
 245. Loti, Pierre, Türkler Üzerine Makaleler, çev. Betil Önuçak, yayına hazırlayan S. Özel, Der yay., İstanbul 1995.
 246. LOUISE, Nalbandian, Armanian Revolutionary Movement, University of California Press, 1963.
 247. Lowry, H. W., "American Observers in Anatolia in 1920: The Bristol Papers", in Armenians in the Ottoman Empire and Modern Turkey, 1912-1926, İstanbul, 1983.
 248. Lowry, Heath W., "Nineteenth and Twentieth Centurt Armeniane Terrorism: Threads of Continuety", International Terrorism and the Drug Connection, Ankara 1984, s.71-83.
 249. Lowry, Heaty W., Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü’nün Perde Arkası, İsis Yayımcılık Ltd., İstanbul 1991.
 250. Lowry, Heaty W., The Story Behind Ambassador Morgenthau’s Story, The Isis Press, İstanbul 1990,
 251. Lozan Barış Konferansı: Tutanaklar-Belgeler: Konferansta İmzalanan Senetler (30 Ocak ve 24 Temmuz 1923), İkinci Takım, Cilt II, çev., Seha L. Meray, İstanbul 1993.
 252. Lynch, H.F., Armenia: Travels and Studies, Vol. II, Beriut 1967.
 253. Maewski (General), Ermeniler’in Yaptıkları Katliâmlar, Trc., Azmi Süslü, A.Ü.Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara 1986.
 254. Maewski (General), Les Massacres d’Arménie –Statistique des Provinces de Van et de Bitlis, I’Imprimere Militaire, Petersburg 1916.
 255. Maewski (General), Massacres by the Armenians against the Turks, KÖK Yayınları, Ankara 1991.
 256. Maewski (General), Van, Bitlis Vilâyetleri Askerî İstatistiği, Trc.: Mehmet Sadık, İstanbul 1330 (1914).
 257. Maleville, Georges de, La Tragédie Arménienne de 1915, Editions LANORE, Paris 1988.
 258. Maleville, Georges de, Sözde Ermeni Trajedisi, Trc.: Galip Üstün, Yılmaz Yayınları, İstanbul 1991.
 259. Marashlian, Levon, "Population Statistics on Ottoman Armenians in the Context of Turkish Historiography", TAR, Nu. 4-160 (1987), s.1-59.
 260. Matossian, Mary K., "Armenia and the Armenians" Handbook of Major Soviet Nationalites, London-Newyork, 1975.
 261. Mazıcı, Nurşen, Uluslararası Rekabette Ermeni Sorunu'nun Kökeni 1878-1919, Der Yayınevi İst. 1987.
 262. Mc Carthy, Justin, Ölüm ve Sürgün (Death and Exile), Osmanlı Müslümanlarına Karşı Yürütülen Ulus Olarak Temizleme İşlemi, 1821-1922,Çev.B.Umar, İnkılap Kitapevi, İstanbul 1995.
 263. Mc Carthy, Justin, The Death and Exile, The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims 1821-1922, The Darwin Press, 1995.
 264. McCarthy, Justin, Muslims and Minorities: The Population of Ottoman Anatolia and the End of the Empire, New York and London, New York University Press, 1983.
 265. McCarthy, Justin, Osmanlı Anadolu Topraklarındaki Müslüman ve Azınlık Nüfus, Trc., İhsan Gürsoy, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı Yayınları, Ankara 1995.
 266. MCCARTHY. Justin; "Armenian Terrorism, History as Poison and Antidode", Ottoman Archives- Yıldız Collection the Armenian Question-Osmanlı Arşivi-Yıldız Tasnifi-Ermeni Meselesi„ 1. cilt.,Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı, İstanbul. 1989.
 267. MCCARTHY. Justin; "The Anatolian Ermenians. 1912-1922" Armanians in the Ottoman Empire and Modern Turkey (1912-1926), Boğaziçi Ün., İstanbul, 1984.
 268. McCarty, Justin, "Armenian Terrorism: History as Poison and Antidode", International Terrorism and The Drug Connection, Ankara 1984, s.85-94.
 269. Mecerian, Jean, Histoire et institutions de I'Eglise Arménienne, Beriut 1965.
 270. Meclis-i Vükela Muzakeratına Mahsus Zabıtname, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 15 Recep 333 ve 17 Mayıs 331. (30 Mayıs 1915).
 271. Melek, Kemal, Doğu Sorunu, Milli Mücadelenin Dış Politikası, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1976.
 272. Memmedov, Şükrü, "Ermenilerin Türkiye ve İran'dan Göç Ettirilmeleri Politikası", Türk-Ermeni İlişkileri Uluslar arası Sempozyumu, AAM, Ankara 2000.
 273. Meray, Seha, Lozan Barış Konferansı, Takım I, C.I, Kitap I, Ankara 1973.
 274. Meray, Seha,-Olcay, Osman, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküş Belgeleri, Ankara, 1977.
 275. METİN, Halil, Türkiye'nin Siyasi Tarihinde Ermeniler ve Ermeni Olayları, Milli Eğilim Yayınları, İstanbul 1992.
 276. Mise au point sur la Propagande Arménienne contre la Turquie, Ankara 1982.
 277. Moltke, Helmuth Von, Briefe über Zustande und Begeberheitenin der Turkei aus den Jahren 1835 bis 1839, Berlin 1917, Türk. trc., Hayrullah Örs, Türkiye Mektupları, İstanbul 1969.
 278. Morgan, Jacques de, Histoire Du Peuple Arménien, Paris 1919.
 279. Mutluçağ, Hayri (Haz.),İzmir İhtilâl Komitesi ve Terör, Belge Yayınları, İstanbul 1986
 280. Nalbandian, Louise, The Armenian Revolutionary Movement: The Development of Armenian Political Parties through the Nineteenth Century, Berkeley and Los Angeles, 1967.
 281. Nassibian,A.A., Britain and the Armenian Question 1915-1923, London, 1984.
 282. NAZIM Paşa (Zaptiye Nazırı), Ermeni Tarih-i Vukuatı.22 Kanun-ı Evvel 1312 (3 Ocak 1896)'da Sultan Abdulhamid'e Nazım Paşâ nın Arzettiği Rapor, Başbakanlık Arşivi Yıldız Tasnifi, kısım 36, nu.131.151.
 283. Nemeth, Gyula, Attila és Hunjai, Budapest 1940, Türk. trc., Şerif Baştav, Attila ve Hunları, İstanbul 1962.
 284. Norman, C.B., Ermenilerin Maskesi Düşüyor (The Armenians Unmasked), Edited by Yavuz Ercan, A.Ü.Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara 1993.
 285. Okçu, Yahya, Türk-Rus Mücadelesi Tarihi, Ankara 1953.
 286. Orbay, Rauf, Cehennem Değirmeni, Siyasi Hatıralarım I, Emre Yayınları, İstanbul, 1993.
 287. Orel, Şinasi- Yuca, Süreyya, Affaires Arméniennes les “Telegrammes” de Talât Pacha, Fait historigue ou fiction, Triangle, Paris 1986.
 288. Orel, Şinasi- Yuca, Süreyya, Ermenilerce Talât Paşa’ya Atfedilen Telgrafların Gerçek Yüzü, Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1983.
 289. Orly Saldırısı Davası (19 Şubat-2 Mart 1985), Şahit ve Avukat Beyanları, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1985.
 290. Ormanian, Malachia, The Church of Armenian, trans. by M. Gregory and ed. by T. Poladian, London 1955.
 291. Ortaylı, İlber, Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, İstanbul 1985.
 292. Oscanyan, D., The Sultan And His People, London, 1957.
 293. Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara 1994; 2. Baskı: Ankara 1995.
 294. Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, I. Yayın Yönetmeni: Robert Mantran, çev., Server Tanilli, İstanbul 1991.
 295. Ostrogorsky, George, Bizans Devleti Tarihi, çev., Fikret Işıltan, Ankara 1981.
 296. Ozanyan, Kagik, The History of the Armenian Language, Merzifon 1913.
 297. Öke, Mim Kemal, "The Responses of Turkish Armenians to the Armenian Question, 1919-1926", Armenians in the Ottoman Empire and Modern Turkey (1912-1926), İstanbul 1984, s. 70-101.
 298. Öke, Mim Kemal, Ermeni Sorunu (1914-1923), Ankara, 1991.
 299. Özalp, Yalçın, Millet-i Sadıka Patırtısı ve Maraş (Kahramanmaraş’ta Ermeniler), Fatih Gençlik Vakfı Yayınları, İstanbul, tarihsiz.
 300. ÖZER, Alaattin, “ Belgeler”, KAFKAS ARAŞTIRMALARI II, İstanbul 1996, s. 145-170.
 301. ÖZKAN, Zafer, Ermeni Techiri, Ankara Ün. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, basılmamış Doktora Tezi, Ankara. 1985.
 302. Özkaya, İnayetullah Cemal, Le Peuple Arménien et les Tentatives de Réduire le Peuple Turc en Servitude, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Yayınları, İstanbul 1971.
 303. Özkaya, Yücel, "Arşiv Begelerine Göre XVIII. Yüzyıl ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler'in Durumu", Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu İle İlişkileri, Ankara 1985, s. 149-158.
 304. ÖZKAYA, Yücel, Türk İstiklâl Savaşı ve Cumhuriyet Tarihi, 1981.
 305. Öztoprak, İzzet, Kurtuluş Savaşı'nda Türk Basını, ankara 1981.
 306. Öztuna, Yılmaz, Büyük Türkiye Tarihi, VII, İsatnbul 1983.
 307. Öztuna, Yılmaz, Devletler ve Hanedanlar, II, Ankara 1989.
 308. Öztürk, Hıdır, Tarihimizde Tunceli ve Ermeni Mezalimi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1984.
 309. Papazian, K. S., Patriotism Perverted, Boston, 1934.
 310. PARMAKSIZOĞLU, İsmet, Ermeni Komitelerinin İhtilal Hareketleri ve Besledikleri Emeller, Ankara. 1981.
 311. Pasdermadjian, Hrand, Histoire De L'Arménie, Paris 1949.
 312. Pierre Loti, Les Massacres d’Arménie, Paris 1918.
 313. Ponsonby, Democracy and Diplomacy, London, 1915.
 314. Profesör Vayt, Muharebeden sonra Hilâfet Siyeseti ve Türklük Siyaseti (Trc. Habil Adam), İstanbul 1331.
 315. RAHMİ, Hüseyin, Sovyet Devlet Arşivi Gizli Belgelerinde Anadolu'nun Taksimi Planı, İstanbul 1972.
 316. Reşit, Ahmet, Ekaliyetlerin Himayesi, İstanbul 1933.
 317. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım, C.III.,İstanbul 1967.
 318. Russian View on the Atrocities Committed by the Armenians against the Turks, neşr. A. Süslü, Ankara, 1991.
 319. Rüstemhanlı, Sabir, "Karabağ", Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 163, (Temmuz 2000).
 320. Sakarya, İhsan, Belgelerle Ermeni Sorunu, 2.Baskı, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Askeri Tarih Yayınları, Ankara 1984.
 321. Salmaslian, A.,Bibliographie de L'Arménie, Paris 1946.
 322. Sanjan, Avedis K., The Armenian Communities in Syria under Ottoman Dominion, Cambridge 1965.
 323. Saral, Ahmet Hulki, Em.Tümg., Ermeni Meselesi, Genelkurmay ATASE Yay., l982.
 324. Saral, Ahmet Hulki, Ermeni Meselesi, Ankara 1970.
 325. Saray, Mehmet, "1876 İstanbul Konferansı", Semavi Eyice Armağanı, İstanbul Yazıları, İstanbul 1992.
 326. SARAY, Mehmet, "Türk- Sovyet Münasebetleri ve Ermeni Meselesi", "Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile İlişkileri" Sempozyumu, Ankara, 1985.
 327. SARAY, Mehmet, “Azerbaycan ve Azerbaycan Türkleri”, KAFKAS ARAŞTIRMALARI IV, İstanbul 1998, s. 3-16.
 328. SARAY, Mehmet, “Ermenistan Yol Ayrımında”, KAFKAS ARAŞTIRMALARI II, İstanbul 1996, s. 1-18.
 329. Saray, Mehmet, Atatürk'ün Sovyet Politikası, 2. baskı, Damla neşr., İstanbul, 1990.
 330. Sarıhan, Zeki, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I. Ankara 1993.
 331. Sarkissian, Karekin, "The Armenian Church in Contemporary Times", Religion In The Middle East'den ayrı basım, Cambridge University Press, 1969.
 332. Setting the Record Straight on Armenian Propaganda Against Turkey, Ankara 1982.
 333. Sevim, Ali, Genel Çizgileriyle Selçuklu-Ermeni İlişkileri, TTK Yay., Ankara 1983.
 334. Shaw, Stanford J., "Ottoman Population Movements During The Last Years of the Empire, 1885-1914: Some Preliminary Remarks", JOS, I, İstanbul 1980.
 335. Shaw, Stanford J., and Ezel Kural, History of the Ottoman Empire and ModernTurkey: Reform, Revolution and Rebublic: The Rise of Modern Turkey, 1808-1975, Vol.II, Cambridge Universty Press, London 1977.
 336. Shaw, Stanford J., and Ezel Kural, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Türkçe trc., Mehmet Harmancı, C.II, E Yayınları, İstanbul 1983.
 337. Sırma, İhsan Süreyya, "Tanzimat Fermanının Tahlili", Tanzimatın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu(Bildirileri), Ankara 1991, s.95-100.
 338. Solmaz, Gürsoy, Yaşayanların Dilinden Erzurum-Sarıkamış-Kars’ta Ermeni Zulmü (1918-1920), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Van 1995.
 339. Sonyel, S. R., "Yeni Belgelerin Işığı Altında Ermeni Tehcirleri", Belleten, C. XXXVI, n.141, Ankara. (Ocak 1972).
 340. Sonyel, S. R., Armenian Terrorism: A Menace to the International Community, Cyprus Turkish Association Publications, London 1987.
 341. Sonyel, S. R., Hornus-Sonyel correspondance on the Armenian Question, Cyprus Turkish Association Publications, London 1983.
 342. Sonyel, S. R., İngiliz Gizli Belgelerine Göre Adana'da Vuku Bulan Türk-Ermeni Olayları, Ankara, 1988.
 343. Sonyel, S. R., The Ottoman Armenians: Victims of Great Power Diplomacy, Published by K.Rustem & Brother, London 1987.
 344. Sonyel, S. R., Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, I. Ankara, 1973.
 345. Sonyel, S. R., ''Yeni Belgelerin Işığı Altında Ermeni Tehcirleri'' Belleten, Cilt: XXXVI, Sayı: 141, Ocak 1927'den ayrı basım TTK Basımevi, Ank. 1972.
 346. Sonyel, S. R., Yeni Belgelerin Işığı Altında Ermeni Tehcirleri, Türk Tarih Kurumu,1972.
 347. Sonyel, S. R., The Great War and The Tragedy of Anatolia, TTK, Ankara 2000.
 348. Sonyel, Salahi R., "Tehcir ve 'Kırımlar' Konusunda, Ermeni Propagandası, Hıristiyanlık Dünyasını Nasıl Aldattı", Belleten,C. XLI, sayı 161, (Ocak 1977).
 349. Soyak, Ali Rıza, Atatürk'ten Hatıralar, İstanbul 1973.
 350. Soysal, İsmail, Tarihçeleri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye'nin Siyasal Andlaşmaları, 1920-1945, C. I., Ankara 1989.
 351. SULTAN II.Abdülhamid Han, Sultan Abdülhamid'in Hatıra Defteri(Haz. İsmet Bozdağ), 8. bsk., İstanbul 1986.
 352. Suny, Ronald Grigor, Armenian in the Twentieth Century California, Scholars Press, 1983.
 353. Sünbül, Tahir, "Azerbaycan ve İkinci Bağımsızlık", Silahlı Kuvvetler Dergisi, S: 355 (Ocak 1993).
 354. Süreyya, Mehmet, Sicill-i Osmanî, III, İstanbul 1311.
 355. Süslü, Azmi – Kırzıoğlu, F. – Yınanç, R. – Halaçoğlu, Y., Türk Tarihinde Ermeniler, Ankara, 1995.
 356. Süslü, Azmi – Öğün, G. – Serdar, M.T., Van, Muş ve Kars'taki Ermeni Katliâmları Gazilerle Mülâkat, Ankara, 1994.
 357. Süslü, Azmi (Der.), Ruslara Göre Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim, A.Ü. Türk İnkılâp Tarihi Ensitüsü, Ankara 1987.
 358. SÜSLÜ, Azmi, Armenians and 1915 event of Displacement, Ankara, 1994.
 359. Süslü, Azmi, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Ankara 1990.
 360. SÜSLÜ, Azmi, Ermenilerin Yaptıkları Katliamlar, Ankara, 1986.
 361. Süslü, Azmi, Russian View on the Atrocities Commited by the Armenians Against the Turks, KÖK Yayınları, Ankara 1991.
 362. Sykes, M., Through Five Turkish Provinces, London 1900.
 363. ŞAHİN, Enis, “Türkiye İle Mavera-yı Kafkasya Komiserliği İlişkilerinin Başlaması ve Erzincan Mütarekesi”, KAFKAS ARAŞTIRMALARI IV, İstanbul 1998, s. 153-173.
 364. Şahin, Recep, Tarih Boyunca Türk İdarelerinin Ermeni Politikaları, Ötüken Neşriyat A.Ş., İstanbul 1988.
 365. Şener, Abdülkadir, "İslam Hukukunda Gayri Müslimler", Türk Tarihinde Ermeniler, İzmir 1983, s. 41-56.
 366. Şimşir, Bilal N., British Documents on Ottoman Armenians, C.I: 1856-1880, C.II:1880-1890, C.III:1891-1895, C.IV:1895, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1982-1990.
 367. Şimşir, Bilal N., Deportes of Malta, İstanbul 1976.
 368. Şimşir, Bilal N., Documents Diplomatiques Ottomans Affaires Arméniennes, C.I:1886-1893, C.II: 1894-1895, Publications de la Societe Turque d’Histoire, Ankara 1985-1989.
 369. Şimşir, Bilâl N., Osmanlı Ermenileri, Bilgi Yayınevi, Ankara 1986.
 370. Şimşir, Bilâl N., The Genesis of the Armenian Question, Turkish Historical Society, Ankara 1982.
 371. Şimşir,Bilal N., Malta Sürgünleri, İstanbul 1976.
 372. Şimşir,Bilal N., The Deportees of Malta and The Armenian Question, 1984.
 373. Takvim-i vekayi gazetesi 19 Mayıs 1311 (1 Haziran 1915) Kanun 27 Mayıs 1915'de kabul edilmiştir.
 374. Talât Paşa’nın Hâtıraları, Neşr., Enver Bolayır, Güven Yayınevi, İstanbul 1946.
 375. Tansel, Selahattin, Mondros'tan Mudanya'ya Kadar, I, Ankara 1973.
 376. Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile İlişkileri Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi.1985 Türk Tarihinde Ermeniler (Tebliğler ve Panel Konuşmaları).9 Eylül Üniversitesi.1985.
 377. Tekin, Mehmet, Hatay Tarihi, Antakya 1993.
 378. Tekirdağ, M.C. Şehabeddin, "Lübnan", İA, 7. Cilt, İstanbul 1988, s. 101-107.
 379. Temon, Y., Les Arméniens: Histoire d'un génocide, Paris 1977.
 380. Terrorist Attack at Orly, Statements and evidence presented at the trial (February 19-March 2, 1985), Ankara University Faculty of Political Science Publication, Ankara 1985.
 381. Tha Armenian Weekly, 9 July, 1983.
 382. The Armenian California Couries, 28 July 1983.
 383. The Armenian Image in History and Literature, Editor: Richard G. Hovannisian, Malibu, California 1981.
 384. The Armenian Issue in Nine Questions and Answers, Foreign Policy Insitute, Ankara 1982.
 385. The Armenian Mirro-Spectator, April 7, 1979.
 386. The Armenian Murders in our Century, Headquarters of Anadolu Press Union, Ankara 1986.
 387. The Armenian Weekly, 7 January, 1984; 21 January, 1984; October 1, 1983, December 10, 1983.
 388. The Eastern Question: Imperialism and the Armenian Community,Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1987.
 389. The Myth of Massacre, Headquarters of Anadolu Press Union, Ankara 1987.
 390. The New York Times, 22 Şubat 1920.
 391. The Statistical Information About Refugees and Internally Displaced People in Azerbaijan Republic, Bakû, 1999.
 392. The Tragedy of Nagorno Karabakh, Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları, Ankara 1993.
 393. The Turco-Armenian Question, The Turkish Point of View, Published by The National Congress of Turkey, Costantinople 1919.
 394. Toker, Metin, Türkiye Üzerinde 1945 Kabusu, II. Baskı, Ankara 1971.
 395. Toynbee, Arnold J., The Western Question in Greece and Turkey, New York 1970.
 396. Tuğ, Salih, İslâm Ülkelerinde Anayasa Hareketleri (xıx. ve xx. Asırlar), İstanbul 1969.
 397. Tuğlacı, Pars, İstanbul Ermeni Kiliseleri, İstanbul 1991.
 398. Tunaya, Tarık Zafer, Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük, 3. bsk., İstanbul 1994.
 399. Turan, Osman, Türk Cihan Hakimiyeti Mefküresi Tarihi, İstanbul 1979.
 400. Türk Ermenileri’nden Gerçekler/Facts from the Turkish Armenians/Realites Exprimees par les Arménians Turcs, Jamanak Yayınları, İstanbul 1980.
 401. Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi. Osmanlı Devri, Birinci Dünya Harbi, İdari Faaliyetler ve Lojistik , Xncu Cilt, Gnkur.ATASE Yayını, Ank.1985
 402. Türk Tarihinde Ermeniler (Temel Kitap), Haz., A.Süslü, F.Kırzıoğlu, R.Yinanç, Y. Hallaçoğlu, Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Ankara 1995.
 403. Türkiye'ye Karşı Ermeni Hareketleri. Belgeler 1967, Dışişleri Bakanlığı yayını.
 404. Türközü, H. Kemal, Armenian Atrocity According to Ottoman and Russian Documents, Institute for the Study of Turkish Culture Publication, Ankara 1986.
 405. Türközü, H. Kemal, Ermeni Terörizmi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 1985.
 406. Türközü, H. Kemal, Osmanlı ve Sovyet Belgeleriyle Ermeni Mezalimi, 2.Baskı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1983; 3.Baskı: Ankara 1995.
 407. Türközü, H. Kemal, Türkmen Ülkesi(Doğu Anadolu) Adı ve Emperyalizmin Etkileri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1985
 408. Türközü, Halil Kemal, Osmanlı ve Sovyet Belgelerinde Ermeni Mezalimi,1983.
 409. Tütengıl, Cavit Orhan, “Yeni Osmanlılar”dan Bu Yana İngiltere’de Türk Gazeteciliği (1867-1967), İstanbul 1985.
 410. Tüzün, Nejat, Tarihimizde Ermeniler, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Devrimleri ve İlkeleri Araştırma Merkezi Yayınları, Isparta 1983.
 411. Uçarol, Rıfat, Siyasi Tarihi 1789-1994 ,IV. Baskı Filiz Kitabevi İstanbul 1995.
 412. ULUBELEN, Erol, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, İstanbul, 1967.
 413. Umar, Bilge, Türkiye'deki Tarihsel Adlar, İstanbul 1993.
 414. URAS, Esat, 1893-1897 Ermeni İşleri, Paris 1897.
 415. URAS, Esat, Berlin Kongresi'ne Kadar Ermenilerin Vaziyeti, İstanbul, 1934.
 416. Uras, Esat, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Ankara 1950, Genişletilmiş 2.Baskı, Belge Yayınları, İstanbul 1987.
 417. Uras, Esat, The Armenians in History and the Armenian Question, Documentary Publications, Istanbul 1988.
 418. Urfalı Mateos Vekayi-Namesi ve Papaz Grigor'un Zeyli, Türk. çev., Hrant D. Andreasyan, ankara 1962.
 419. Uslu, Hüseyin, Başlangıcından Günümüze İslâm Müesseseleri Tarihi, İstanbul 1985.
 420. ÜNAL, Fatih, “Ermeni Olaylarından Bir Safha: ‘Kürt Musa Bey Olayı’”, KAFKAS ARAŞTIRMALARI II, İstanbul 1996, s. 51-64.
 421. Vahaboğlu, M. H., Osmanlı'dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları, T. K. A. Enst. Yay., Ankara, 1990.
 422. Vahapoğlu, M.H., Osmanlı'dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okullar, Ankara 1990.
 423. Varandian, Mikael, Origins of the Armenian Movement, Vol. 2, Geneva 1913.
 424. Vartabed, Hrant, L'Empire Ottoman et L'indépendance de L'Eglise Arménienne, Publications du Dadjar, Nu. 2 Constantinople 1917.
 425. Vassilian, Hamo B.(cd.), The Armenians: A Colossal Bibliographie Guide to Books Published in the English Language, California 1993.
 426. Vefa, Ahmet, Die Wahreit über die Armenier, Ankara 1976.
 427. Vefa, Ahmet, Truth About Armenians, Ankara 1975.
 428. Walker, Christopher J., Armenia: The Survival of a Nation, London 1980.
 429. What is the Truth ? (Documents and Publications on Genocide), Publication of Azerbaijan Cultural Association: 46, Ankara 1996.
 430. Yakın Tarihimizde Van Uluslararası Sempozyumu (25 Nisan 1990), Ankara 1990.
 431. Yalçın, Ayhan, Belgelerin Işığında Türk-Ermeni Meselesinin İçyüzü, İstanbul 1975. Yalman, Ahmet Emin, Yakın Tarihte Gördüklerim ve İşittiklerim, C.3,İstanbul 1970.
 432. YAMAN, Abdullah, Ermeni Meselesi ve Türkiye, İstanbul, 1973.
 433. YAŞARBAŞ, Enver, Ermeni Terörünün Tarihçesi, İstanbul 1984.
 434. Yavuz, Bige, Kurtuluş Savaşı Döneminde Türk-Fransız İlişkileri, Fransız Arşiv Belgeleri Açısından (1919-1922), Ankara 1994.
 435. Yavuz, Ü., "Fransız Dışişleri Belgelerinde Ermeni Kırımları Sorunu", DTCF, Atatürk'ün 100. Doğum Yılına Armağan Dergisi, Anakara, 1982.
 436. Yerasimos, Stefanos, Milliyetler ve Sınırlar: Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu, İstanbul 1994.
 437. Yıldırım, H., Ermeni İddiaları ve Gerçekler, Ankara, 2000.
 438. Yıldırım, Hüsamettin, "The role of Armenian Religious People in the Armenian Rebellious Movements", Kars and Eastern Anatolia in the Recent History of Turkey Symphosium and the Excavation (Kars-Subatan), Ankara 1994.
 439. Yıldırım, Hüsamettin, Rus-Türk-Ermeni Münasebetleri (1914-1918), Ankara 1990.
 440. Yıldız, Yavuz Gökalp, "Kafkas Toplumlarının Siyasi ve Ekonomik Yapıları ve Gelişmeleri ile Bunlar Üzerinde Güç ve Rekabet Mücadeleleri ve Türkiye'nin İzlemesi Öngörülen Politikalar ve Etkinlikler", Kafkaslar, Orta Doğu ve Avrasya Perspektifinde Türkiye'nin Önemi Sempozyumu, 28-29 Nisan 1998, Harp Akademileri Komutanlığı, İstanbul, 1998.
 441. Yılmaz, Durmuş, Tarih Boyunca Fransa'nın Türkiye Ermenileri Üzerinde Katolisizm Propagandası, Konya 2000.
 442. YILMAZ, Ömer Faruk, Belgelerle Sultan İkinci Abdülhamit Han, İstanbul 1999.
 443. Yınanç, Mükremin Halil, "Çağrı Bey", MEB İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, III, 1988.
 444. YİNANÇ, Refet, "Selçuklular ve Osmanlıların İlk Dönemlerinde Ermeniler", Dokuz Eylül Ün.-İlahiyat Fak Türk Tarihinde Ermeniler Sempozyumu, İzmir 1983.
 445. Yurtsever, Cezmi, Çukurova’da Türkler’in Soykırıma Uğradığı Bir Yer: Yeşiloba, Ankara 1990.
 446. Yurtsever, Cezmi, Ermeni Terör Merkezi: Kilikya Kilisesi, İstanbul 1983.
 447. Yurtsever, Cezmi, Ermeni Terörü: Gelişimi ve Analizi, İstanbul 1987.
 448. Yurtsever, Cezmi, Kalekilise “Haçin (Saimbeyli) Soykırımının Dehşet Yeri”, Kamu Hizmetleri Araştırma Vakfı, Ankara 1995.
 449. Yurtsever, Cezmi, Zeytunlu’nun 311 Mirası.., Ankara 1991.
 450. Yüzyılımızdaki Ermeni Cinayetleri, Anadolu Basın Birliği Genel Merkezi Yayınları, Ankara 1986.
 451. Zeve Şehitliği Kazısı, Yakın Tarihimizde Van Uluslar arası Sempozyumu (Van, 2-5 Nisan 1960), Ankara 1990 .
 452. "An Eyewitness Report On The Situation in Lebanon", TAR, Vol.29 (1977), s. 183-204.
 453. "Political Rally for Lisbon Five", The Armenian Weekly, 11 Şubat 1984.
 454. “Belgelerle Ermeni Sorunu”, Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, ATASE neşri, Sayı 83, Ankara, 1983.
 455. 1917 Britannica Yıllığı.
 456. Acquaintances. Oxford, U.P.1967