ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
BİRİNCİ DÖNEM DERS NOTLARI

GİRİŞ

I.OSMANLI  İMPARATORLUĞU'NDA "YENİ DÜZEN" ARAYIŞLARI
a.Lale Devri
b.Nizam-ı Cedit
c.Mahmut II Dönemi
d.Tanzimat Dönemi
e. Kırım Savaşı
f. Islahat Fermanı
g. Genç Osmanlılar
II.BİRİNCİ VE İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE  OSMANLI  İMPARATORLUĞU
a.Birinci Meşrutiyet Dönemi
b.İkinci Meşrutiyet Dönemi
III.BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI İMPARATORLUĞU
a.Savaşın Çıkış Sebepleri
b.Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaşa Girmesi
c.Osmanlı İmpartorluğu'nun Savaştığı Cepheler
d.Savaşın Sona Ermesi
e.Savaşın Sonuçları
IV.OSMANLI TOPRAKLARININ PAYLAŞILMASI
a.Osmanlı İmparatorluğunun Paylaşılmasını Öngören Gizli Anlaşmalar
b.ABD Başkanı Wilson'un Barış İlkeleri
c.Mondros Silah Bırakma Anlaşması
V.İÇ GELİŞMELER, HÜKÜMET DEĞİŞİKLİKLERİ, YENİ PARTİLER
a.İttihat ve Terakki Partisinin Kapatılması, Yeni Partiler
b.Saray Bab-ı Ali Çekişmesi ve Hükümet Değişikliği
c.Tevfik Paşa Kabinesi, Soruşturmalar ve Tutuklamalar ve Meclis-i Mebusanın     Dağıtılması
d.Damat Ferit Hükümetleri
VI.PARİS BARIŞ KONFERANSI VE OSMANLI  TOPRAKLARI’NIN KAĞIT ÜZERİNDE PAYLAŞILMASI
a.Ermenistan Sorunu
b.Kürdistan Sorunu
c.Pontus Sorunu
d."Megali Idea" ve İzmir Sorunu
e.İzmir'in İşgali
f. İtalyan İstekleri ve İşgalleri
g.İç güvenliği Koruma Çabaları, Öğüt Kurulları
VII.DİRENİŞ VE KURTULUŞ YOLLARI, ÖRGÜTLENMELER
a.Bölgesel Amaçlı Dernekler
b.Ulusal Birliğe Yönelme Çabaları: "Milli Kongre" ve  "Milli Blok"
c.Barış İçin Destek Aramaya Yönelik Kuruluşlar: Wilson Prensipleri  ve Türkiye'de İngiliz Muhipleri Cemiyeti
d.Saltanat Şurası
VIII.MUSTAFA KEMAL’İN İSTANBUL'A GELİŞİ , ANADOLU’YA     GÖNDERİLMESİ VE İLK GİRİŞİMLERİ
a.Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a Gelişi ve Genel Durum
b.Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da Görevlendirilmesi
c.Anadolu İhtilalinin İlk Bildirgesi: Amasya Genelgesi
d.Mustafa Kemal'in "Sine-i Millet"e Dönüşü
IX.İŞGALLERİN VE PARÇALAMA GİRİŞİMLERİNİN DOĞURDUĞU TEPKİLER
a.Protestolar, Mitingler
b.Kongreler : "Yerel Kongrelerden Ulusal Kongrelere"
X.SON OSMANLI MEBUSLAR MECLİSİ VE İSTANBUL’UN  İŞGALİ
a.Temsilciler Kurulu'nun Ankara'ya Yerleşmesi
b.Mebuslar Meclisi'nin Açılışı, Başkanlık Sorunu ve Diğer  Gelişmeler
c."Ulusal Ant"
d.İstanbul'un İşgali ve Doğurduğu Tepkiler
XI.ANKARA’DA YENİ BİR MECLİS VE YENİ BİR DEVLET
a.TBMM'nin Açılışı ve Özellikleri
b.Kurtuluş Savaşı'nın Parasal, Toplumsal ve Silah Kaynakları
XII.KURTULUŞ SAVAŞI’NIN İÇ CEPHESİ
a.Ayaklanmalar ve Nedenleri
b.Damat Ferit Hükümeti'nin Kuvay-i Milliye'ye Açtığı Savaş
c.TBMM'nin Aldığı Önlemler
d.Kuvay-i Milliye'ye Karşı Ayaklanmalar: Düzce, Yozgat,  Konya ve Diğer Ayaklanmalar
e.Osmanlı Yönetiminin Kabul Ettiği Sözde Barış Anlaşması: Sevres
XIII.SAVAŞ ALANLARINDAKİ GELİŞMELER
a.Doğu Cephesinde Savaş ve Barış (Gümrü Anlaşması)
b.Güney Cephesindeki Gelişmeler: Maraş, Urfa ve Antep'in kurtarılması ve Fransa ile Barış (Ankara Anlaşması)
c.Batı Cephesindeki Gelişmeler
XIV.TBMM'DEKİ GELİŞMELER VE BARIŞ GİRİŞİMLERİ
a.1921 Anayasası'nın Kabulü
b.İstiklal Marşının kabul edilmesi
c.23 Nisan Bayramının kabul edilmesi
d.TBMM'de Gruplaşmalar
e.Başkomutanlık Süresinin Uzatılması Sorunu
f. Barış Girişimleri
XV."İLK HEDEF AKDENİZ" VE ATEŞKES
a.Büyük Saldırı
b.Zafer ve Kutlamalar
c.Çanakkale Olayı ve Ateşkes Önerileri
d.Mudanya Ateşkes Anlaşması
XVI.LOZAN BARIŞ KONFERANSI, SALTANATIN KALDIRILMASI
a.Vahdettin'in Ülke Dışına Kaçışı ve Abdülmecid'in Halife Seçilmesi
b.Lozan Konferansı Çalışmaları, Barış Anlaşması ve Ekleri
XVII.YENİ TÜRKİYE’YE YENİ BAŞKENT VE YENİ REJİM
a.Ankara'nın Başkent Oluşu
b.Cumhuriyet'in İlanı
c.Cumhuriyetin ilanına tepkiler

Kaynak: www.comu.edu.tr